667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Prawo farmaceutyczne – Kancelaria Poznań – Obsługa prawna firm i klienta indywidualnego

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie farmaceutycznym. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną m.in. aptek, hurtowni farmaceutycznych, placówek obrotu pozaaptecznego oraz producentów leków. Reprezentujemy również właścicieli przedsiębiorstw farmaceutycznych oraz farmaceutów. W szczególności nasza pomoc prawna obejmuje:

 • właściwe wypełnianie obowiązków związanych z kierowaniem apteką, hurtownią farmaceutyczną oraz innymi firmami farmaceutycznymi,
 • wytwarzanie produktów leczniczych,
 • dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych,
 • reklamę produktów leczniczych,
 • obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi, w tym z ustalaniem ich cen, a także import równoległy,
 • prowadzenie badań klinicznych,
 • prowadzenie postępowań związanych z umieszczeniem produktów w wykazach leków refundowanych oraz z ustaleniem ich ceny urzędowej,
 • przygotowanie wszelkiego rodzaju umów, w tym dystrybucyjnych i marketingowych,
 • wydanie wszelkich zezwoleń związanych z prowadzeniem działalności farmaceutycznej,
 • zatrudnianie pracowników w podmiotach farmaceutycznych oraz reprezentowanie w sporach z pracownikami,
 • sprawy z zakresu naruszenia prawa konkurencji,
 • odpowiedzialność zawodową farmaceutów,
 • reprezentowanie w postępowaniu karnym, w przypadku naruszenia przepisów karnych dotyczących wykroczeń i przestępstw popełnianych w związku z obrotem, reklamowaniem czy wytwarzaniem produktów leczniczych, a także kar pieniężnych wymierzanych z tytułu naruszeń prawa farmaceutycznego,
 • reprezentowanie w sporach z organami władzy publicznej nadzorującymi branżę farmaceutyczną, m.in. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, terenowymi organami inspekcji sanitarnej, wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prawo farmaceutyczne – prawnik

Przepisy prawne regulujące branżę farmaceutyczną są niezwykle skomplikowane i rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Nasza kancelaria specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego oferuje wysoką jakość usług, profesjonalne podejście oraz rzetelność. Prowadzimy zarówno stałą obsługę prawną, jak i reprezentujemy w sprawach wpadkowych.

Zezwolenie na prowadzenie apteki, hurtowni farmaceutycznych i innych firm farmaceutycznych – Adwokat Poznań

Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów. Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Natomiast podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wydanie zezwolenia, odmowa wydania zezwolenia, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia dokonywane jest w drodze decyzji. Prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1 wymaga dodatkowego zezwolenia określonego odrębnymi przepisami.

Reklama produktu leczniczego – Prawo Farmaceutyczne – Adwokat

Reklamę produktów leczniczych regulują art. 52 – 64 Prawa farmaceutycznego. Zgodnie z tymi przepisami reklama produktu leczniczego nie może wprowadzać w błąd, powinna prezentować produkt leczniczy obiektywnie oraz informować o jego racjonalnym stosowaniu. Reklama produktu leczniczego nie może polegać na oferowaniu lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści oraz nie może być kierowana do dzieci ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany.

Przepisy prawa farmaceutycznego zawierają szereg zakazów reklamowych, w szczególności zakazują reklamy produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia czy też zabraniają kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty, zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe, umieszczonych na wykazach leków refundowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz dopuszczonych do wydawania bez recept o nazwie identycznej z umieszczonymi na tych wykazach.

Odpowiedzialność karna – Prawo farmaceutyczne – Prawnik

Odpowiedzialność karną oraz finansową za naruszenie przepisów Prawa farmaceutycznego, regulują art. 124 – 133a. Penalizowane jest m.in. wprowadzenie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych, nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz wprowadzenie do obrotu niezarejestrowanych produktów weterynaryjnych, wytwarzanie, dostarczanie lub udostępnianie sfałszowanych produktów leczniczych, podejmowanie lub wykonywanie działalności gospodarczej bez zezwolenia, prowadzenie działalności bez wpisu, wprowadzanie do obrotu produktów przeterminowanych, naruszenie przepisów o badaniach klinicznych oraz inne.

W większości przypadków naruszenie przepisów prawa farmaceutycznego jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Choć zdarzają się również przestępstwa zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Zagrożone nałożeniem kary finansowej jest m.in. naruszenie przepisów w zakresie reklamy, w tym naruszenie zakazu reklamowania apteki, punktu aptecznego i placówki obrotu pozaaptecznego, naruszenie przepisów o wydawaniu leków z apteki oraz inne.

Kary pieniężne nakłada w drodze decyzji Główny Inspektor Farmaceutyczny albo wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Przepisy Prawa farmaceutycznego, za niektóre z naruszeń, przewidują karę w wysokości do 500.000 zł.

Prawo farmaceutyczne -Prawnik Poznań

Nasza kancelaria prowadzi sprawy z zakresu Prawa farmaceutycznego na obszarze całego kraju. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 667 121 811 oraz e-mail: kontakt@adwokat-szerszen.pl