667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Prawo Rodzinne

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach z zakresu: prawo rodzinne i prawo spadkowe. Najczęstsze sprawy, które prowadzimy z tego segmentu prawa to:

1. Rozwód – z orzekaniem o winie i bez orzekania

Zakończenie małżeństwa wiąże się z wieloma emocjami oraz problemami do rozwiązania. Podczas rozwodu szereg spraw wymaga uregulowania, w tym m.in. rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dziećmi, alimentach, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania czy nawet podziale majątku.

Orzeczenie rozwodu może się odbyć z ustaleniem winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego lub zaniechaniem orzekania o winie w przypadku zgodnego wniosku obu stron.

Sąd orzeka o rozwodzie jedynie w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Kodeks przewiduje również trzy przesłanki negatywne tj. żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Po orzeczeniu rozwodu powstaje między byłymi małżonkami rozdzielność majątkowa, małżonkowie przestają po sobie dziedziczyć, jak również ustaje domniemanie prawne pochodzenia dziecka z małżeństwa.

W sprawach rozwodowych pomagamy naszym klientom przejść przez ten trudny czas i wybrać dla nich najlepsze rozwiązania.

2. Separacja – prawo rodzinne i spadkowe

Małżonkowie nie zawsze chcą orzeczenia rozwodu, licząc na naprawę wzajemnych relacji.

Separacja jest najlepsza dla osób pomiędzy którymi nastąpił zupełny rozkład pożycia, jednak nie w sposób trwały.

Istotne jest że jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Orzeczenie separacji, ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do różnic należy wymienić – dalsze trwanie małżeństwa, brak możliwości powrotu do nazwiska, jakie małżonkowie nosili przed zawarciem małżeństwa, obowiązek wzajemnej pomocy małżonków, obowiązek wierności.

3. Podział majątku– prawo rodzinne i spadkowe

Jeżeli małżonkowie nie postanowili inaczej, w trakcie trwania małżeństwa istnieje pomiędzy nimi majątkowa wspólność małżeństwa. Dopiero orzeczenie rozwodu lub separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej, co pozwala na zainicjowanie postępowania w sprawie podziału majątku.

Na wniosek jednego z małżonków, sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jedynie jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W innych przypadkach konieczne jest złożenie wniosku o podział majątku.

W sprawach o podział majątku konieczne jest ustalenie majątku wspólnego oraz majątków osobistych każdego z małżonków.

Podział majątku może polegać w szczególności na:

  1. podziale składników majątku pomiędzy małżonków;
  2. przyznanie składnika majątku jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego;
  3. sprzedaży składników majątku i podziale uzyskanych pieniędzy.

Sprawy z zakresu podziału majątku są sprawami skomplikowanymi i często wymagającymi specjalistycznej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który będzie mógł je wycenić.

4. Alimenty– prawo rodzinne i spadkowe

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Wysokość należnych alimentów ustala się biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego (art. 135 k.r.o.)

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się przeważnie z ustaleniem obowiązku comiesięcznej zapłaty określonej sumy pieniężnej na utrzymanie dzieci.

Jednak warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny obciąża również krewnych w linii prostej, rodzeństwo, a nawet byłych małżonków.