667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Prawo Cywilne – Poznań

Pomagamy naszym klientom w szeregu spraw z zakresu prawa cywilnego. W szczególności naszym przedmiotem działalności jest:

1. Windykacja należności – Poznań

Zawieranie umów, w których jedna ze stron zobowiązuje się do zapłaty określonej ceny niesie ryzyko, że ostatecznie do zapłaty nie dojdzie.

Każdy pozew powinien spełniać wymogi wskazane w przepisach prawa, a niespełnienie tych warunków może spowodować wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, a w ostateczności nawet zwrot pozwu.

W toku postępowania sądowego niezbędne jest udowodnienie swoich twierdzeń, w szczególności podstawy dochodzonej należności oraz jej wysokości. Ciężar dowodu obciąża osobę, która z określonego faktu wywodzi skutki prawne niezależnie od tego czy może ona przedstawić określone dowody.

Nasza kancelaria adwokacka pomoże Tobie w uzyskaniu należnych pieniędzy. Przeanalizujemy ryzyko oraz wskażemy szanse na uzyskanie zapłaty, złożymy pozew, a po uzyskaniu korzystnego wyroku skierujemy sprawę do egzekucji przez komornika.

2. Antywindykacja – Poznań

Takie instytucje finansowe, jak parabanki, fundusze sekurytyzacyjne oraz inwestycyjne, skupują masowo wierzytelności od innych podmiotów finansowych, a następnie dochodzą należności od dłużników.

Często okazuje się, że istnienie długu jest nieudowodnione lub roszczenie jest przedawnione. Konieczna jest szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego oraz zapisów umownych.

W sprawach antywindykacyjnych pomagamy naszym klientom w analizie stanu prawnego i faktycznego, przygotowaniu stanowiska, jak również reprezentujemy przed sądami oraz komornikami.

Przeczytaj artykuł: Czym jest antywindykacja?

3. Dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia  

Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu wyższego zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Ubezpieczyciele często zaniżają wysokość wypłacanych rekompensat o 80-90%. Jedyna możliwość na uzyskanie wyższej kwoty pieniężnej to skierowanie skutecznego pozwu oraz odpowiednie prowadzenie postępowania dowodowego.

Jeżeli jesteśmy poszkodowanymi w wypadku możemy dochodzić od ubezpieczyciela odszkodowania tj. wszystkich kosztów, które ponieśliśmy na powrót do zdrowia (np. leki, rehabilitacja), jak również utraconych korzyści takich jak, wynagrodzenie. Oprócz odszkodowania, możemy dochodzić również zadośćuczynienia za krzywdę, a więc cierpienia fizyczne oraz psychiczne spowodowane wypadkiem.

Wyliczenie odpowiedniej kwoty odszkodowania oraz zadośćuczynienia wymaga doświadczenia oraz znajomości orzecznictwa sądowego w zakresie przyznawanych kwot.

4. Dochodzenie roszczeń z tytułu wady rzeczy

Zakupiona rzecz może być obciążona wadą fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Przykładowo komputer nie działa, komórka nie możliwości robienia zdjęć, mimo iż sprzedawca zapewniał, że posiada taką funkcje albo aparat nie ma wszystkich części tworzących komplet.

Natomiast z wadą prawną mamy do czynienia gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Przykładowo zakupiliśmy samochód, który został ukradziony innej osobie.

W takiej sytuacji każdorazowo pomagamy naszym klientom w skierowaniu odpowiedniego roszczenia do sądu oraz uzyskaniu korzystnego wyroku.

5. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Nieruchomości, których jesteśmy właścicielami lub które właśnie nabyliśmy np. w drodze spadkobrania, mogą wymagać uregulowania stanu prawnego.

Nieruchomości mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebnością, użytkowanym wieczystym – jak również hipoteką. Prawa te mogą być ustanawiane na określony czas. Po wygaśnięciu prawa, istotne jest złożenie odpowiedniego wniosku wieczystoksięgowego, celem wykreślenia prawa. Wpisy w księdze wieczystej obciążające nieruchomość mogą znacznie utrudnić jej sprzedaż.

W praktyce często spotykamy się również z sytuacjami, gdy nasi klienci są w posiadaniu danej działki od kilkudziesięciu lat, jednak w księdze wieczystej jako właściciel widnieje inna osoba. Wówczas istnieje możliwość albo odnalezienia dokumentów, które będą stanowiły podstawę wpisu do księgi wieczystej (np. umowa zakupu nieruchomości) lub złożenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia. Do stwierdzenia zasiedzenia może dojść, gdy dana osoba posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jeśli uzyskała posiadanie w dobrej wierze lub po upływie lat trzydziestu, gdy uzyskała posiadanie w złej wierze.

Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny stanu faktycznego i prawnego oraz wyboru odpowiedniego rozwiązania.

6. Przygotowanie oraz analiza umów

Przygotowujemy kompleksowe analizy umów wskazując wszystkie ryzyka oraz możliwe rozwiązania. Wyjaśniamy zawiłości i „kruczki” prawne. Ważne jest dla nas, aby klient był świadomy tego co podpisuje oraz konsekwencji jakie niesie za sobą podpisanie danej umowy.

Pomagamy również naszym klientom w przygotowaniu umów od podstaw. W szczególności przygotowujemy umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy pożyczki oraz inne umowy nazwane i nienazwane.

7. Ochrona dóbr osobistych

Dobrami osobistymi człowieka, są w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych przez inne osoby reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi.

W przypadku zagrożenia cudzym działaniem, można żądać zaniechania tego działania, usunięcia jego skutków, jak również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.