667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Prawo Cywilne – Poznań

Pomagamy naszym klientom w szeregu spraw z zakresu prawa cywilnego. W szczególności naszym przedmiotem działalności jest:

1. Windykacja należności – Poznań

Zawieranie umów, w których jedna ze stron zobowiązuje się do zapłaty określonej ceny niesie ryzyko, że ostatecznie do zapłaty nie dojdzie.

Każdy pozew powinien spełniać wymogi wskazane w przepisach prawa, a niespełnienie tych warunków może spowodować wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, a w ostateczności nawet zwrot pozwu.

W toku postępowania sądowego niezbędne jest udowodnienie swoich twierdzeń, w szczególności podstawy dochodzonej należności oraz jej wysokości. Ciężar dowodu obciąża osobę, która z określonego faktu wywodzi skutki prawne niezależnie od tego czy może ona przedstawić określone dowody.

Nasza kancelaria adwokacka pomoże Tobie w uzyskaniu należnych pieniędzy. Przeanalizujemy ryzyko oraz wskażemy szanse na uzyskanie zapłaty, złożymy pozew, a po uzyskaniu korzystnego wyroku skierujemy sprawę do egzekucji przez komornika.

2. Antywindykacja – Poznań

Takie instytucje finansowe, jak parabanki, fundusze sekurytyzacyjne oraz inwestycyjne, skupują masowo wierzytelności od innych podmiotów finansowych, a następnie dochodzą należności od dłużników.

Często okazuje się, że istnienie długu jest nieudowodnione lub roszczenie jest przedawnione. Konieczna jest szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego oraz zapisów umownych.

W sprawach antywindykacyjnych pomagamy naszym klientom w analizie stanu prawnego i faktycznego, przygotowaniu stanowiska, jak również reprezentujemy przed sądami oraz komornikami.

Przeczytaj artykuł: Czym jest antywindykacja?

3. Dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia  

Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu wyższego zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Ubezpieczyciele często zaniżają wysokość wypłacanych rekompensat o 80-90%. Jedyna możliwość na uzyskanie wyższej kwoty pieniężnej to skierowanie skutecznego pozwu oraz odpowiednie prowadzenie postępowania dowodowego.

Jeżeli jesteśmy poszkodowanymi w wypadku możemy dochodzić od ubezpieczyciela odszkodowania tj. wszystkich kosztów, które ponieśliśmy na powrót do zdrowia (np. leki, rehabilitacja), jak również utraconych korzyści takich jak, wynagrodzenie. Oprócz odszkodowania, możemy dochodzić również zadośćuczynienia za krzywdę, a więc cierpienia fizyczne oraz psychiczne spowodowane wypadkiem.

Wyliczenie odpowiedniej kwoty odszkodowania oraz zadośćuczynienia wymaga doświadczenia oraz znajomości orzecznictwa sądowego w zakresie przyznawanych kwot.

4. Dochodzenie roszczeń z tytułu wady rzeczy

Zakupiona rzecz może być obciążona wadą fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy;
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Przykładowo komputer nie działa, komórka nie możliwości robienia zdjęć, mimo iż sprzedawca zapewniał, że posiada taką funkcje albo aparat nie ma wszystkich części tworzących komplet.

Natomiast z wadą prawną mamy do czynienia gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Przykładowo zakupiliśmy samochód, który został ukradziony innej osobie.

W takiej sytuacji każdorazowo pomagamy naszym klientom w skierowaniu odpowiedniego roszczenia do sądu oraz uzyskaniu korzystnego wyroku.

5. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Nieruchomości, których jesteśmy właścicielami lub które właśnie nabyliśmy np. w drodze spadkobrania, mogą wymagać uregulowania stanu prawnego.

Nieruchomości mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebnością, użytkowanym wieczystym – jak również hipoteką. Prawa te mogą być ustanawiane na określony czas. Po wygaśnięciu prawa, istotne jest złożenie odpowiedniego wniosku wieczystoksięgowego, celem wykreślenia prawa. Wpisy w księdze wieczystej obciążające nieruchomość mogą znacznie utrudnić jej sprzedaż.

W praktyce często spotykamy się również z sytuacjami, gdy nasi klienci są w posiadaniu danej działki od kilkudziesięciu lat, jednak w księdze wieczystej jako właściciel widnieje inna osoba. Wówczas istnieje możliwość albo odnalezienia dokumentów, które będą stanowiły podstawę wpisu do księgi wieczystej (np. umowa zakupu nieruchomości) lub złożenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia. Do stwierdzenia zasiedzenia może dojść, gdy dana osoba posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jeśli uzyskała posiadanie w dobrej wierze lub po upływie lat trzydziestu, gdy uzyskała posiadanie w złej wierze.

Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny stanu faktycznego i prawnego oraz wyboru odpowiedniego rozwiązania.

6. Przygotowanie oraz analiza umów

Przygotowujemy kompleksowe analizy umów wskazując wszystkie ryzyka oraz możliwe rozwiązania. Wyjaśniamy zawiłości i „kruczki” prawne. Ważne jest dla nas, aby klient był świadomy tego co podpisuje oraz konsekwencji jakie niesie za sobą podpisanie danej umowy.

Pomagamy również naszym klientom w przygotowaniu umów od podstaw. W szczególności przygotowujemy umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy pożyczki oraz inne umowy nazwane i nienazwane.

7. Ochrona dóbr osobistych

Dobrami osobistymi człowieka, są w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych przez inne osoby reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi.

W przypadku zagrożenia cudzym działaniem, można żądać zaniechania tego działania, usunięcia jego skutków, jak również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

8. Apelacja cywilna

Apelację w sprawie cywilnej można wnieść od wyroku Sądu I instancji. Apelację może wnieść zarówno powód, jak i pozwany. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny. Sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów.

Adwokat prawo cywilne Poznań

Termin do wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. W terminie tygodnia od daty ogłoszenia wyroku, strona może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek składa się na piśmie. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.

Adwokat cywilista Poznań

Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części. W apelacji można zarzucić:
 • naruszenie prawa procesowego;
 • błąd w ustaleniach faktycznych;
 • naruszenie prawa materialnego.
Istotne jest odpowiednie skonstruowanie apelacji cywilnej, ponieważ sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę jedynie w granicach zaskarżenia.

Dobry adwokat od spraw cywilnych Poznań

Apelacja cywilna wstrzymuje wykonanie wyroku sądu I instancji do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd odwoławczy.

Prawnik prawo cywilne Poznań

Ustalenie opłaty od apelacji cywilnej jest istotne, ponieważ wniesienie błędnej opłaty, może w ostateczności doprowadzić nawet do odrzucenia i nierozpoznania apelacji. Opłata stosunkowa - pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe - wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, przy czym minimum 30 zł, a maksimum 100 000 zł; końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego Opłata stała - pobierana jest w sprawach przede wszystkim o prawa niemajątkowe - minimum wynosi ona 30 zł, maksimum 5000 zł. Opłata podstawowa - pobierana jest w sprawach, w których ustawa nie przewiduje opłaty stosunkowej ani stałej; wynosi ona 30 zł. W niektórych kategoriach spraw, strona nie ma obowiązku ponoszenia opłaty sądowej. Dotyczy to m.in. dochodzenia: - ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych; - alimentów; - uznania postanowień umownych za niedozwolone;

Koszty apelacji w sprawie cywilnej

Wysokość wynagrodzenia adwokata za sporządzenie i wniesienie apelacji zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Jeśli zastanawiasz się ile możne kosztować Twoja apelacja, skontaktuj się z nami, a dokonamy bezpłatnej wyceny.

Wynagrodzenie adwokata za apelację cywilną Poznań

9. Skarga kasacyjna cywilna – kasacja w sprawie cywilnej

Sporządzenie kasacji w sprawie cywilnej jest jednym z najtrudniejszych środków zaskarżenia przewidzianych w prawie. Dlatego też przepisy prawa przewidują, że kasacja w sprawie cywilnej w imieniu strony musi być sporządzona i podpisana przez adwokata. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Ponadto kasację w sprawie cywilnej może wnieść również  Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Dobry adwokat od spraw cywilnych Poznań

Od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu można wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza - w zaskarżonym zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.

Kasacja w sprawie cywilnej adwokat Poznań

Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach:
 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50.000 złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - niższa niż 10.000 złotych;
 • o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;
 • dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent;
 • rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym
 • dotyczących wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

Kasacja cywilna adwokat Poznań

Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka wynosi sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem - od chwili doręczenia orzeczenia stronie.

Kancelaria prawo cywilne Poznań

Wniesienie kasacji cywilnej może wstrzymać wykonanie wyroku. Konieczne do tego jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jeżeli na skutek wykonania orzeczenia stronie może być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji na wniosek strony może wstrzymać wykonanie swego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

Adwokaci Poznań sprawy cywilne

W skardze kasacyjnej można zarzucić:
 1. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
 2. naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Istotne jest odpowiednie skonstruowanie kasacji cywilnej, ponieważ Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę jedynie w granicach zaskarżenia. W postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów, a Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia.

Adwokat prawo cywilne Poznań

Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:
 1. w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne;
 2. istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów;
 3. zachodzi nieważność postępowania lub
 4. skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.
Wniesienie kasacji podległa opłacie. Opłata może być:
 • stała - w sprawach o prawa niemajątkowe i niektórych sprawach majątkowych we wskazanych w powołanej ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • stosunkowa - w sprawach majątkowych (wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia - nie więcej jednak niż 100 000 złotych);
 • podstawowa - kiedy przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej i wynosi 30 zł;
Ustalenie prawidłowej opłaty jest konieczne, ponieważ jej błędne wniesienie może spowodować nieprzyjęcie skargi do rozpoznania.

Koszty kasacji w sprawie cywilnej – adwokat Poznań

Wysokość wynagrodzenia adwokata za sporządzenie i wniesienie kasacji zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Jeśli zastanawiasz się ile możne kosztować Twoja kasacja, skontaktuj się z nami, a dokonamy bezpłatnej wyceny.

Kancelaria cywilna Poznań