667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Prawo Administracyjne

Nasza kancelaria prawna zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. W szczególności:

  • sporządzamy pisma w ramach postępowania administracyjnego;
  • sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych;
  • sporządzamy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo administracyjne jest bardzo szeroką dziedziną prawa. Działem prawa administracyjnego jest prawo administracyjne materialne, które obejmuje normy zawarte w przepisach prawa, określające prawa i obowiązki – organów administracji oraz innych osób.

Prawo administracyjne materialne można podzielić na podgrupy, które regulują m.in.:

  1. proces inwestycyjno-budowlany (m.in. prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
  2. kwestie ochrony środowiska (m.in. prawo ochrony środowiska, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
  3. kwestie podatkowe (m.in. ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych);
  4. kwestie osobowe (m.in. ustawa o obywatelstwie polskim, ustawa o cudzoziemcach, ustawa o zmianie imion i nazwisk, ustawa o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych, ustawa o ewidencji ludności);
  5. ochronę zdrowia, pomoc społeczną i wspieranie rodzin (m.in. ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  6. działalność kulturalną i oświatową (m.in. ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o muzeach, ustawa o bibliotekach, ustawa o systemie oświaty, ustawa o szkolnictwie wyższym).

Powyższe wyliczenie stanowi jedynie przykładowe zestawienie aktów prawnych, które wchodzą w skład prawa administracyjnego materialnego.

Sposób postępowania przed organami administracji regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W sprawach z zakresu prawa administracyjnego istotne jest rzetelne przeprowadzenie postępowania, a w szczególności zgłoszenie dowodów w odpowiednim czasie. Brak powołania dowodów, może skutkować przegraniem sprawy, dlatego tak ważne jest aktywne działanie w trakcie trwania postępowania.

Kodeks reguluje również szereg zasad, które organy administracyjne są zobowiązane przestrzegać. W szczególności można tu wymienić zasadę prawdy obiektywnej, zasadę legalności, zasadę informowania strony czy też zasadę przekonywania.

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. W przypadku, braku korzystnego rozstrzygnięcia stronie przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wojewódzki sąd administracyjny rozpoznając sprawę może uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez organ lub skargę oddalić. W przypadku oddalenia skargi, stronie pozostaje możliwość złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nasza kancelaria posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno przed organami administracyjnymi, jak i sądami administracyjnymi. Po analizie sprawy, jesteśmy w stanie wskazać najlepsze rozwiązania, ustalić schemat działania oraz reprezentować klienta przed wszelkimi instytucjami.