667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Prawo Karne – Adwokat Sprawy karne Poznań

Obrona w sprawach karnych

Nasza kancelaria adwokacka posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych.

Jeżeli szukasz pomocy i chciałbyś skonsultować swoją sprawę to jesteśmy do Twojej dyspozycji e-mail: kontakt@adwokat-szerszen.pl oraz telefonicznie: 667 121 811.

Obszarem naszego działania jest głównie województwo wielkopolskie. Występujemy przed organami postępowania przygotowawczego oraz przed sądami w takich miastach jak Poznań, Śrem, Środa Wielkopolska, Oborniki, Gniezno, Kościan, Września czy Konin.

W razie potrzeby reprezentujemy naszych klientów również na obszarze całego kraju.

Reprezentowanie podejrzanych

Pomagamy osobom podejrzanym na etapie postępowania przygotowawczego. Skuteczne działanie już na początkowym etapie, może pomóc w uzyskaniu satysfakcjonujących rezultatów.

Postępowanie przygotowawcze może się zakończyć:

 • umorzeniem postępowania;
 • uzgodnieniem kary akceptowanej zarówno przez podejrzanego, jak i organy ścigania;
 • skierowaniem aktu oskarżenia.

Umiejętne prowadzenie postępowania przygotowawczego, w szczególności przygotowanie odpowiednich wniosków dowodowych, może doprowadzić do umorzenia postępowania ze względu na brak znamion czynu zabronionego lub ustalenie iż dana osoba czynu nie popełniła.

W postępowaniu przygotowawczym konieczna jest obecność skutecznego adwokata już podczas przesłuchania podejrzanego. Dla wielu osób jest to sytuacja stresująca, jednak istotne jest złożenie takich wyjaśnień, które nie przekreślą możliwej linii obrony.

Postępowanie przygotowawcze prowadzi Prokuratura lub policja pod nadzorem prokuratury. Na obszarze miasta Poznania występują cztery prokuratury rejonowe tj. Prokuratura Rejonowa Poznań – Wilda, Prokuratura Rejonowa Poznań – Grunwald, Prokuratura Rejonowa Poznań – Nowe Miasto i Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto. Od tego, gdzie doszło do popełnienia przestępstwa zależy, która prokuratura będzie prowadziła postępowanie. W sprawach poważniejszych postępowanie może prowadzić Prokuratura Okręgowa w Poznaniu lub Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Reprezentowanie oskarżonych

Reprezentujemy oskarżonych na wszystkich etapach postępowania sądowego – w tym przed  sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

W każdej sprawie karnej konieczne jest zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym oraz obranie skutecznej linii obrony.

Podczas składania wyjaśnień na etapie postępowania sądowego oskarżony powinien przedstawić logiczną oraz spójną wersję wydarzeń.  Adwokat podczas zadawania pytań oskarżonemu, wskazuje na istotne kwestie w zakresie stanu faktycznego oraz okoliczności łagodzących.

Na etapie postępowania dowodowego konieczne jest umiejętne zadawanie pytań świadkom, tak aby ustalić czy byli obecni przy danym zdarzeniu, jaki był jego przebieg oraz jaki mają związek ze sprawą.

Każde postępowanie karne kończy się mową obrończą, w której adwokat omawia dowody świadczące o niewinności oskarżonego, jak również wskazuje na aktualny stan prawny w zakresie zarzucanego czynu.

Posiadamy niezbędne doświadczenie do reprezentowania oskarżonych, w szczególności reprezentowaliśmy naszych klientów w sprawach:

 • zabójstwa (art. 148 k.k.)
 • nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 k.k.)
 • spowodowania uszczerbku na zdrowiu (art. 156 i 157 k.k.)
 • bójki i pobicia (art. 158 k.k.)
 • nieudzielenia pomocy (art. 162 k.k.)
 • wypadku (art. 177 k.k.)
 • prowadzenia pod wpływem alkoholu lub narkotyków (178a k.k.)
 • gróźb karalnych (art. 190 k.k.)
 • zakłócenia miru domowego (art. 193 k.k.)
 • przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 194 – 204 k.k.)
 • znęca się (art. 207 k.k.)
 • niealimentacji (209 k.k.)
 • zniesławienia (212 k.k.)
 • zniewagi (216 k.k.)
 • naruszenia nietykalności cielesnej (217 k.k.)
 • fałszerstwa (270 k.k.)
 • kradzieży (278 k.k.)
 • rozboju (280 k.k.)
 • przywłaszczenia (284 k.k.)
 • oszustwa (286 k.k.)
 • pokrzywdzenia wierzyciela (301 k.k.)
 • przestępstw wojskowych (art. 317-363 k.k.)
 • błędów medycznych

Zależnie od kategorii przestępstwa sprawę w I instancji może rozpoznawać sąd rejonowy lub sąd okręgowy. Na obszarze miasta Poznania, sprawa może być rozstrzygana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Najpoważniejsze sprawy karne rozpoznaje Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Reprezentowanie na etapie postępowania wykonawczego

Po wydaniu wyroku pomagamy naszym klientom podczas postępowania wykonawczego.

Orzeczenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności nie zawsze oznacza konieczność odbycia wyroku w zakładzie karnym. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidują kilka instytucji, których zastosowanie może doprowadzić do odbycia kary w domu lub jej odroczenia.

Gdy u skazanego wystąpi choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, konieczne jest złożenie wniosku o odroczenie kary lub przerwę w karze. Sąd jest zobligowany do udzielenia przerwy lub odroczenia kary pozbawienia wolności do czasu ustania choroby. Istnieje również możliwość udzielenia przerwy w karze lub jej odroczenia w sytuacjach, gdy przemawiają za tym ważne względy osobiste lub rodzinne.

Wysokość orzeczonych kar majątkowych często przekracza możliwości zarobkowe skazanego, natomiast brak terminowej spłaty należności może spowodować np. odwieszenie kary pozbawienia wolności. W takim przypadku składamy w imieniu naszych klientów wniosek o rozłożenie kary grzywny oraz kosztów sądowych na raty, tak aby skazany miał możliwość spłaty należności bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny.

Reprezentowanie pokrzywdzonych

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania.

Pokrzywdzony w toku postępowania przygotowawczego może w szczególności – złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa, przeglądać akta sprawy, składać wnioski dowodowe, czy też brać udział w przesłuchaniu świadków.

Podczas postępowania sądowego pokrzywdzony, działając już jako oskarżyciel posiłkowy, może zadawać pytania świadkom, składać wniosku dowodowe, a w szczególności składać wniosek o zasądzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia, jak również składać wnioski w zakresie proponowanej kary.

Pomagamy naszym klientom uzyskać wyrok, który będzie dla nich satysfakcjonujący. Jednocześnie uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia w postępowania karnym pozwala zaoszczędzić środki, które klient musiałby ponieść w postępowaniu cywilnym.

Apelacja karna

Apelację w sprawie karnej można wnieść od każdego wyroku Sądu I instancji. W sprawie, w której Sądem I instancji był sąd rejonowy apelację może sporządzić i wnieść zarówno oskarżony, oskarżyciel posiłkowy, jak i prokurator. Istotne jest, że apelacja od wyroku, w której Sądem I instancji jest sąd okręgowy, powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Adwokat karnista Poznań

Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie.

Adwokat karny Poznań

Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia. Zgodnie z art. 438 k.p.k. orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia:
 • obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu;
 • obrazy przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w pkt 1, chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu;
 • obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia;
 • błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia;
 • rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

Dobry adwokat od spraw karnych Poznań

Apelacja karna wstrzymuje wykonanie wyroku sądu I instancji do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd odwoławczy.

Prawnik prawo karne Poznań

Apelacja w sprawie karnej nie podlega opłacie.

Koszty apelacji w sprawie karnej – adwokat Poznań

Wysokość wynagrodzenia adwokata za sporządzenie i wniesienie apelacji zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Jeśli zastanawiasz się ile możne kosztować Twoja apelacja, skontaktuj się z nami, a dokonamy bezpłatnej wyceny.

Dobry adwokat prawo karne Poznań

Kasacja karna

Sporządzenie kasacji w sprawie karnej jest jednym z najtrudniejszych środków zaskarżenia przewidzianych w prawie. Dlatego też przepisy prawa przewidują, że kasacja w sprawie karnej w imieniu strony musi być sporządzona i podpisana przez adwokata. Ponadto kasację w sprawie karnej może wnieść również  prokurator, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dobry adwokat od spraw karnych Poznań

Kasacja karna przysługuje od prawomocnego wyroku sądu II instancji kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu II instancji o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego.

Adwokat sprawy karne Poznań

Kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Kasację na niekorzyść można wnieść jedynie w razie uniewinnienia oskarżonego albo umorzenia postępowania. Strona postępowania, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu I instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu I instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść. Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

Kasacja karna adwokat Poznań

Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić w sądzie, który wydał orzeczenie, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli ustawa przewiduje doręczenie orzeczenia, od daty jego doręczenia.

Kancelaria prawo karne Poznań

Wniesienie kasacji może wstrzymać wykonanie wyroku. Konieczne do tego jest złożenie odpowiedniego wniosku. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku powinno nastąpić wówczas, gdy jego wykonanie powodowałoby nieodwracalne skutki i niepowetowane straty. W przypadku wydania wyroku skazującego chodzi o zapobieżenie sytuacji, w której istnieje realne niebezpieczeństwo poniesienia przez skazanego dolegliwości wynikającej z wykonania prawomocnego wyroku. Dlatego Sąd Najwyższy powinien we wstępnej analizie ocenić stopień prawdopodobieństwa uwzględnienia kasacji.

Adwokaci Poznań sprawy karne

Kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z tego powodu, że kara jest zbyt surowa. Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

Adwokat prawo karne Poznań

Wniesienie kasacji podległa opłacie:
 1. 450 zł w sprawie, w której wyrok wydał sąd rejonowy;
 2. 750 zł w sprawie, w której w pierwszej instancji wyrok wydał sąd okręgowy.
Z opłaty są zwolnieni – prokurator, osoba pozbawiona wolności oraz żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową lub pełniący służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Koszty kasacji w sprawie karnej – adwokat Poznań

Wysokość wynagrodzenia adwokata za sporządzenie i wniesienie kasacji zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Jeśli zastanawiasz się ile możne kosztować Twoja kasacja, skontaktuj się z nami, a dokonamy bezpłatnej wyceny.

Kancelaria karna Poznań