667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Prawo Karne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego.

1. Reprezentowanie podejrzanych

Pomagamy osobom podejrzanym na etapie postępowania przygotowawczego. Skuteczne działanie już na początkowym etapie, może pomóc w uzyskaniu satysfakcjonujących rezultatów.

Postępowanie przygotowawcze może się zakończyć:

  1. umorzeniem postępowania;
  2. uzgodnieniem kary akceptowanej zarówno przez podejrzanego, jak i organy ścigania;
  3. skierowaniem aktu oskarżenia.

Umiejętne prowadzenie postępowania przygotowawczego, w szczególności przygotowanie odpowiednich wniosków dowodowych, może doprowadzić do umorzenia postępowania ze względu na brak znamion czynu zabronionego lub ustalenie iż dana osoba czynu nie popełniła.

W postępowaniu przygotowawczym konieczna jest obecność adwokata już podczas przesłuchania podejrzanego. Dla wielu osób jest to sytuacja stresująca, jednak istotne jest złożenie takich wyjaśnień, które nie przekreślą możliwej linii obrony.

W sprawie warto również rozważyć możliwość dobrowolnego poddania się karze. Może to doprowadzić do szybkiego zakończenia postępowania karnego i uzgodnienia kary akceptowanej przez wszystkie strony.

2. Reprezentowanie oskarżonych

Reprezentujemy oskarżonych na wszystkich etapach postępowania sądowego – w tym przed  sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

W każdej sprawie karnej konieczne jest zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym oraz obranie skutecznej linii obrony.

Podczas składania wyjaśnień na etapie postępowania sądowego oskarżony powinien przedstawić logiczną oraz spójną wersję wydarzeń.  Adwokat podczas zadawania pytań oskarżonemu, wskazuje na istotne kwestie w zakresie stanu faktycznego oraz okoliczności łagodzących.

Na etapie postępowania dowodowego konieczne jest umiejętne zadawanie pytań świadkom, tak aby ustalić czy byli obecni przy danym zdarzeniu, jaki był jego przebieg oraz jaki mają związek ze sprawą.

Każde postępowanie karne kończy się mową obrończą, w której adwokat omawia dowody świadczące o niewinności oskarżonego, jak również wskazuje na aktualny stan prawny w zakresie zarzucanego czynu.

Posiadamy niezbędne doświadczenie do reprezentowania oskarżonych, w szczególności reprezentowaliśmy naszych klientów w sprawach:

– zabójstwa (art. 148 k.k.)

– nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 k.k.)

– spowodowania uszczerbku na zdrowiu (art. 156 i 157 k.k.)

– bójki i pobicia (art. 158 k.k.)

– nieudzielenia pomocy (art. 162 k.k.)

– wypadku (art. 177 k.k.)

– prowadzenia pod wpływem alkoholu lub narkotyków (178a k.k.)

– gróźb karalnych (art. 190 k.k.)

– zakłócenia miru domowego (art. 193 k.k.)

– przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 194 – 204 k.k.)

– znęca się (art. 207 k.k.)

– niealimentacji (209 k.k.)

– zniesławienia (212 k.k.)

– zniewagi (216 k.k.)

– naruszenia nietykalności cielesnej (217 k.k.)

– fałszerstwa (270 k.k.)

– kradzieży (278 k.k.)

– rozboju (280 k.k.)

– przywłaszczenia (284 k.k.)

– oszustwa (286 k.k.)

– pokrzywdzenia wierzyciela (301 k.k.)

– przestępstw wojskowych (art. 317-363 k.k.)

– błędów medycznych

3. Reprezentowanie na etapie postępowania wykonawczego

Po wydaniu wyroku pomagamy naszym klientom podczas postępowania wykonawczego.

Orzeczenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności nie zawsze oznacza konieczność odbycia wyroku w zakładzie karnym. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidują kilka instytucji, których zastosowanie może doprowadzić do odbycia kary w domu lub jej odroczenia.

W przypadku orzeczenia kary do 1,5 roku pozbawienia wolności skazany ma możliwość odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego. Złożenie wniosku i jego uwzględnienie przez sąd, spowoduje że skazany będzie odbywał karę w domu, nosząc nadajnik oraz mogąc opuszczać miejsce pobytu w godzinach ustalonych przez sąd.

Gdy u skazanego wystąpi choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, konieczne jest złożenie wniosku o odroczenie kary lub przerwę w karze. Sąd jest zobligowany do udzielenia przerwy lub odroczenia kary pozbawienia wolności do czasu ustania choroby. Istnieje również możliwość udzielenia przerwy w karze lub jej odroczenia w sytuacjach, gdy przemawiają za tym ważne względy osobiste lub rodzinne.

Wysokość orzeczonych kar majątkowych często przekracza możliwości zarobkowe skazanego, natomiast brak terminowej spłaty należności może spowodować np. odwieszenie kary pozbawienia wolności. W takim przypadku składamy w imieniu naszych klientów wniosek o rozłożenie kary grzywny oraz kosztów sądowych na raty, tak aby skazany miał możliwość spłaty należności bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny.

4. Reprezentowanie pokrzywdzonych

Reprezentujemy pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego.

Pokrzywdzony w toku postępowania przygotowawczego może w szczególności – złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa, przeglądać akta sprawy, składać wnioski dowodowe, czy też brać udział w przesłuchaniu świadków.

Podczas postępowania sądowego pokrzywdzony, działając już jako oskarżyciel posiłkowy, może zadawać pytania świadkom, składać wniosku dowodowe, a w szczególności składać wniosek o zasądzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia, jak również składać wnioski w zakresie proponowanej kary.

Pomagamy naszym klientom uzyskać wyrok, który będzie dla nich satysfakcjonujący. Jednocześnie uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia w postępowania karnym pozwala zaoszczędzić środki, które klient musiałby ponieść w postępowaniu cywilnym.