667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Alimenty Poznań

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach w zakresie dochodzenia alimentów. Wytaczamy powództwo, reprezentujemy przed sądem oraz pomagamy w sporządzeniu wniosku egzekucyjnego do komornika. Z powodzeniem prowadzimy sprawy w takich miastach jak Poznań, Konin, Śrem, Środa Wielkopolska, Kościan i inne na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Jak ustalić wysokość alimentów ?

Wysokość alimentów jest zależna od dwóch elementów tj. usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego rodzica.

Usprawiedliwione potrzeby to takie, które pozwalają na zaspokojenie potrzeb dziecka, zgodnie z jego wiekiem, umiejętnościami, wykształceniem, stanem zdrowia, zainteresowaniami. Do kosztów utrzymania dziecka wlicza się m.in. opłatę za czynsz mieszkania, opłatę za media, wyżywienie, leki, paliwo, zajęcia pozalekcyjne, korepetycje, odzież i inne. Zestawienie kosztów utrzymania dziecka sporządza się w zestawieniu miesięcznym.

Natomiast przez możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica rozumie się takie zarobki, które mógłby on otrzymywać, gdyby owe możliwości wykorzystywał w pełni. Dlatego biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej, sąd bierze pod uwagę nie tylko jego aktualne wynagrodzenie, ale również potencjalne wynagrodzenie, rodzaj aktualnie wykonywanej pracy, wymiar etatu na jaki jest zatrudniony.

Określając wysokość alimentów sąd bierze pod uwagę fakt, że dziecko ma prawo żyć na równej stopie życiowej ze swoimi rodzicami i rodzice mają obowiązek mu to zapewnić.

Biorąc pod uwagę dwa powyższe elementy sąd ustala wysokość elementów.

Istotne jest również, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. W takim wypadku wysokość alimentów od drugiego z rodziców polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania dziecka.

Czy można otrzymywać alimenty już w trakcie procesu ?

Dla wielu klientów istotne jest, że już w pozwie o alimenty składamy wniosek o ich zabezpieczenie. Po wydaniu przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu alimentów istnieje możliwość otrzymywania alimentów już od momentu wydania takiego postanowienia.

Przeważnie wysokość zabezpieczonych alimentów na czas trwania procesu jest zbliżona do kwoty, którą można uzyskać w końcowym wyroku.

W przypadku, gdy sąd ostatecznie zasądzi wyższą kwotę, wówczas istnieje konieczność jej wyrównania, za okres od dnia wytoczenia pozwu.

Czy jest możliwe dochodzenie alimentów za poprzednie lata ?

W przypadku, gdy koszty utrzymania małoletniego dziecka, w całości ponosił jeden z rodziców, wówczas istnieje możliwość dochodzenia zwrotu wydatkowanych kwot.

W sprawach o alimenty wsteczne, nasze żądanie może obejmować kwoty za okres 3 lat, liczony do dnia wniesienia sprawy do sądu.

Przy określeniu wysokości alimentów wstecznych sąd bierze pod uwagę zakres świadczeń alimentacyjnych, które w czasie objętym regresem, zobowiązany rodzic powinien był spełnić. Jednocześnie jego wysokość określają świadczenia, które rzeczywiście spełniła osoba łożąca na dziecko, a nie świadczenia, które osoba zobowiązana powinna była spełnić.

Wielu osobom sprawia problem odpowiednie skonstruowanie żądania. Wskazują oni, że chcą alimentów wstecznych, a tak naprawdę ich żądanie powinno opierać się na roszczeniu regresowym. Brak prawidłowego określenia podstawy na jakiej ma zostać zasądzona kwota, może stanowić podstawę do oddalenia pozwu, a więc przegrania sprawy.

Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie alimentów ?

Jak wskazaliśmy wyżej podstawą do wyznaczenia wysokości należnych dziecku alimentów, są jego usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica.

Przeważnie, aby zasadne było wystąpienie o podwyższenie lub obniżenie alimentów, muszą zaistnieć zmiany co najmniej w jednym z tych elementów.

Przykładowo do podwyższenia alimentów może dojść, jeżeli wzrosły koszty utrzymania dziecka, dziecko zachorowało lub osoba zobowiązana podjęła lepiej płatną pracę.

Natomiast podstawą do wystąpienia o obniżenie alimentów jest m.in. utrata pracy, zmiana pracy i związane z tym mniejsze wynagrodzenie, zawarcie nowego związku małżeńskiego, powiększenie rodziny, nabycie przez dziecko spadku, rozpoczęcie pracy przez dziecko, długotrwała choroba zobowiązanego rodzica.

Jakie elementy muszą znajdować się w pozwie o alimenty ?

 1. Pierwszym elementem pozwu, jest określenie sądu, do którego jest kierowany. Sądem I instancji właściwym do rozpoznania pozwu o alimenty są sądy rejonowe znajdujące się w  miejscowości, w której przebywa dziecko.
  W Poznaniu właściwymi sądami do rozpoznania sprawy alimentacyjnej może być Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu lub Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.
  W mniejszych miejscowościach zdecydowanie prościej jest ustalić właściwość,  ponieważ na ich obszarze funkcjonuje jeden sąd rejonowy. Przykładowo dla miasta Konin jest to Sąd Rejonowy w Koninie, dla miasta Kościan jest to Sąd Rejonowy w Kościanie, dla miasta Środa Wielkopolska jest to Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, a dla miasta Śrem jest to Sąd Rejonowy w Śremie.
 2. Wartość przedmiotu sporu – jest to wartość żądanych miesięcznych świadczeń, którą należy pomnożyć przez 12 miesięcy. Przykładowo jeżeli wnosimy o zasądzenie 1.000 zł alimentów miesięcznie, wówczas wartość przedmiotu sporu wynosi 12.000 zł.
 3. Strony – powodami w sprawie alimentacyjnej są małoletnie dzieci, reprezentowane przez jednego z rodziców, natomiast pozwanym drugi rodzic;
 4. Żądanie – w dalszej kolejności musimy określić jaką wysokość alimentów sąd ma zasądzić, w jakim terminie mają być płacone oraz do czyich rąk;
 5. Wniosek o zabezpieczenie – przy sporządzaniu pozwu warto pamiętać o zamieszczeniu wniosku o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu. Pozwala to na otrzymywanie alimentów jeszcze przed ostatecznym zakończeniem sprawy.
 6. Uzasadnienie  – w uzasadnieniu musimy wskazać z czego wynika wysokość żądanych przez nas alimentów, w szczególności powinniśmy przedstawić wyliczenie kosztów utrzymania dziecka, możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica oraz czy rodzic ten bierze udział w wychowywaniu dziecka;
 7. Podpis – pozew podpisuje osoba reprezentująca małoletnie dzieci np. ojciec lub matka;
 8. Załączniki – do pozwu powinniśmy dołączyć dowody potwierdzające nasze twierdzenia np. rachunki za ostatni okres, wysokość czynszu za mieszkanie, koszty potwierdzające wysokość opłat za zajęcia polekcyjne.

Prowadzenie sprawy o alimenty

Nasza kancelaria prowadzi sprawy o alimenty na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym w takich miastach jak Poznań, Konin, Śrem, Środa Wielkopolska, Kościan, Oborniki i inne.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie alimentacyjnej, skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@adwokat-szerszen.pl lub telefonicznie: 667 121 811.