667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Przestępstwo znęcania się

Na czym polega znęcanie się? W uchwale z 9.06.1976 r., VI KZP 13/75, Sąd Najwyższy uznał, że: „(…) określenie «znęca się» oznacza działanie albo zaniechanie, polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzającym się w czasie albo jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie”. Określenie «znęca się» oznacza, iż przestępstwo to najczęściej … Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jest jednym ze sposobów poddania skazanego próbie. W województwie wielkopolskim sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku będzie Sąd Okręgowy znajdujący się w mieście Poznań oraz Konin. Jakie warunki należy spełnić do warunkowego zwolnienia z kary?  O zwolnieniu skazanego z odbycia reszty kary decyduje sąd biorąc pod uwagę jego … Czytaj dalej

Dozór elektroniczny

System Dozoru Elektronicznego (tzw. bransoleta lub SDE) – jest jednym ze sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności.  Na czym polega odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – dozór elektroniczny adwokat Poznań Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywania w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu, noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień … Czytaj dalej

Obrona w sprawie karnej

Postępowanie karne dzieli się na postępowanie przygotowawcze, sądowe oraz wykonawcze. Skuteczne prowadzenie obrony w sprawy karnej wymaga odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy. Zależnie od zarzutów stawianych klientowi konieczne jest ustalenie linii obrony oraz możliwości wyzyskania najkorzystniejszego wyroku. Postępowanie przygotowawcze – Adwokat Konin Prawo Karne Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone przez Prokuratora lub przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem … Czytaj dalej

Dochodzenie alimentów przed sądem

W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka co do ponoszenia kosztów jego utrzymania, istnieje możliwość wystąpienia o zasądzenie alimentów. Wysokość alimentów – Alimenty Adwokat Konin  Wysokość przysługujących alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby dziecka Potrzeby usprawiedliwione to takie, których zaspokojenie pozwala dziecku żyć w warunkach … Czytaj dalej

Sprawa rozwodowa

1. Warunki rozwodu – Rozwód Adwokat Konin Aby sąd mógł orzec rozwód muszą zostać spełnione trzy warunki: Zupełny rozkład pożycia – rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli pomiędzy małżonkami ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze; Trwały rozkład pożycia – stwierdzenie trwałości rozkładu pożycia, wiąże się ze stwierdzeniem przez sąd, że nie ma żadnych szans na uratowanie … Czytaj dalej

Jazda pod wpływem alkoholu

Kara za jazdę po alkoholu lub narkotykach – adwokat Konin Zgodnie z art. 178a §  1: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. W przypadku skazania za prowadzenie samochodu pod wpływem … Czytaj dalej

Bójka i pobicie – co grozi ?

Kodeks karny rozróżnia pojęcie bójki i pobicia. Bójka jest to zdarzenie, w którym udział biorąc co najmniej trzy osoby i każda z nich jednocześnie atakuje i broni się. Nie można wskazać strony wyłączenie atakującej i wyłącznie broniącej się. Natomiast pobicie to zdarzenie, w którym również biorąc udział co najmniej trzy osoby, ale można wyodrębnić stronę … Czytaj dalej

Proces o zniesławienie – czy warto?

Zniesławienie można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Jako odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność cywilną.  W tym artykule przybliżę Państwu oba aspekty Zniesławienie Adwokat Poznań – Aspekt Karny – Adwokat od Spraw Karnych Poznań Zgodnie z art. 212 §  1 i 2 Kodeksu Karnego: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości … Czytaj dalej

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie – definicja kodeksowa – adwokat Poznań Zgodnie z art.  445 §  1 Kodeksu Cywilnego: „W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. O jakie wypadki więc chodzi?  Sąd może zasądzić na rzecz powoda odpowiednią kwotę, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Natomiast … Czytaj dalej