667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze są to czyny, które mogą zostać popełnione przez uczestników obrotu gospodarczego, a więc przedsiębiorców oraz osoby zarządzające spółkami. W ostatnim artykule zostały przedstawione przestępstwa karno – skarbowe. W niniejszym zostaną przybliżone najczęstsze przestępstwa gospodarcze zawarte w kodeksie karnym. art.  286 Kodeksu Karnego – Przestępstwo oszustwa Jest to jedno z najczęściej zarzucanych przestępstw przedsiębiorcom … Czytaj dalej

Przestępstwa karno – skarbowe

Prowadzenie działalności gospodarczej wiążę się z wieloma zagrożeniami. Naruszenie przepisów podatkowych może rodzić nie tylko odpowiedzialność finansową, ale również odpowiedzialność karną. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najczęstsze przestępstwa karno – skarbowe, na których popełnienie narażeni są przedsiębiorcy. art. 54 Kodeksu Karnego Skarbowego – nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, zwane również potocznie uchylaniem się od obowiązku … Czytaj dalej

Postępowanie w sprawach nieletnich

Tryb prowadzenia spraw nieletnich, regulują przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jest to bardzo specyficzne postępowanie i wymaga doświadczenia oraz znajomości przepisów od adwokata prowadzącego sprawę. Przepisy w sposób istotny różnią się od przepisów prawa karnego oraz postępowania karnego. Kim jest osoba nieletnia? Zgodnie z ustawą za osobę nieletnią uważa się: osobę, która w … Czytaj dalej

Przestępstwo znęcania się

Na czym polega znęcanie się? W uchwale z 9.06.1976 r., VI KZP 13/75, Sąd Najwyższy uznał, że: „(…) określenie «znęca się» oznacza działanie albo zaniechanie, polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzającym się w czasie albo jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie”. Określenie «znęca się» oznacza, iż przestępstwo to najczęściej … Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jest jednym ze sposobów poddania skazanego próbie. W województwie wielkopolskim sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku będzie Sąd Okręgowy znajdujący się w mieście Poznań oraz Konin. Jakie warunki należy spełnić do warunkowego zwolnienia z kary?  O zwolnieniu skazanego z odbycia reszty kary decyduje sąd biorąc pod uwagę jego … Czytaj dalej

Dozór elektroniczny

System Dozoru Elektronicznego (tzw. bransoleta lub SDE) – jest jednym ze sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności.  Na czym polega odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – dozór elektroniczny adwokat Poznań Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywania w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu, noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień … Czytaj dalej

Obrona w sprawie karnej

Postępowanie karne dzieli się na postępowanie przygotowawcze, sądowe oraz wykonawcze. Skuteczne prowadzenie obrony w sprawy karnej wymaga odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy. Zależnie od zarzutów stawianych klientowi konieczne jest ustalenie linii obrony oraz możliwości wyzyskania najkorzystniejszego wyroku. Postępowanie przygotowawcze – Adwokat Konin Prawo Karne Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone przez Prokuratora lub przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem … Czytaj dalej

Dochodzenie alimentów przed sądem

W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka co do ponoszenia kosztów jego utrzymania, istnieje możliwość wystąpienia o zasądzenie alimentów. Wysokość alimentów – Alimenty Adwokat Konin  Wysokość przysługujących alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby dziecka Potrzeby usprawiedliwione to takie, których zaspokojenie pozwala dziecku żyć w warunkach … Czytaj dalej

Sprawa rozwodowa

1. Warunki rozwodu – Rozwód Adwokat Konin Aby sąd mógł orzec rozwód muszą zostać spełnione trzy warunki: Zupełny rozkład pożycia – rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli pomiędzy małżonkami ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze; Trwały rozkład pożycia – stwierdzenie trwałości rozkładu pożycia, wiąże się ze stwierdzeniem przez sąd, że nie ma żadnych szans na uratowanie … Czytaj dalej

Jazda pod wpływem alkoholu

Kara za jazdę po alkoholu lub narkotykach – adwokat Konin Zgodnie z art. 178a §  1: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. W przypadku skazania za prowadzenie samochodu pod wpływem … Czytaj dalej