667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Prawo Podatkowe – Adwokat Poznań

Zakres prowadzonych spraw w zakresie Prawa podatkowego – Prawnik Poznań

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach związanych z  prawem podatkowym. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną oraz współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi. Reprezentujemy naszych klientów przed organami podatkowymi, w tym naczelnikiem urzędu skarbowego, dyrektorem administracji skarbowej oraz Szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Sporządzamy odwołania od decyzji podatkowych oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Występujemy również w procesach karno-skarbowych.

Posiadamy niezbędne doświadczenie m.in. w sprawach:

  1. indywidualnej interpretacji podatkowej;
  2. ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
  3. ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych;
  4. ustalenia podatku od towarów i usług (podatek VAT);
  5. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości;
  6. związanych z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, z powodu naruszenia przepisów karnoskarbowych

Specyfika postępowania podatkowego wymaga odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy. Przepisy postępowania podatkowego są odrębne od przepisów postępowania administracyjnego, dlatego tak ważna jest znajomość ordynacji podatkowej i innych aktów prawnych przy świadczeniu pomocy prawnej.

Indywidualna interpretacja podatkowa – Prawo podatkowe – Adwokat Poznań

W przypadku, gdy nasi klienci nie są pewni czy w sposób prawidłowy stosują przepisy podatkowe lub w jaki sposób rozliczyć zdarzenie przyszłe, uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej pozwala zabezpieczyć ich interesy.

Interpretacja podatkowa może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które się już wydarzyły, jak i zdarzeń przyszłych.

Składając wniosek o interpretację podatkową konieczne jest dokładne opisanie zdarzeń, które mają stanowić temat interpretacji oraz własną opinię na temat rozwiązania.

Jeśli interpretacja zostanie wydana na korzyść klienta wówczas organ podatkowy nie musi jej uzasadniać. Jeśli ocena organu podatkowego jest negatywna, wówczas w interpretacji indywidualnej powinno znaleźć się uzasadnienie.

Wysokość opłaty za wydanie interpretacji podatkowej wynosi 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Czas oczekiwania na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wynosi 3 miesięcy od złożenia wniosku. Jeśli Krajowa Informacja Skarbowa nie prześle interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, to stanowisko, które zostało przedstawione we wniosku – zostanie uznane za prawidłowe.

Odwołanie od decyzji podatkowej – Adwokat Poznań

Postępowanie przed organami podatkowymi jest niezwykle istotne, ponieważ jedynie wtedy istnieje możliwość składania wniosków dowodowych, które zwiększą szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy podatkowej. Po zakończeniu postępowania podatkowego, sądy administracyjne wydają wyroki na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania przed organami podatkowymi.

Postępowanie w sprawach podatkowych w I instancji jest prowadzone przez naczelnikiem urzędu skarbowego lub dyrektorem administracji skarbowej. Natomiast w II instancji postępowanie podatkowe prowadzi dyrektor administracji skarbowej lub Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie prowadzenia postępowania podatkowego oraz sporządzania odwołania od decyzji wydanej przez organy podatkowe.

Prawo podatkowe – Adwokat Poznań – Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

W przypadku, gdy postępowanie przed organami podatkowymi skończy się wydaniem niekorzystnej decyzji, wówczas istnieje możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skarga od decyzji administracyjnej podlega opłacie. Jej wysokość zależna od należności pieniężnej stwierdzonej w decyzji i wynosi:

1)    do 10.000 zł – 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;

2)    ponad 10.000 zł do 50.000 zł – 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;

3)    ponad 50.000 zł do 100.000 zł – 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;

4)    ponad 100.000 zł – 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

W przypadkach, w których nie opłaca się wpisu stosunkowego, uiszcza się wpis stały.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Powinna ona spełniać warunki formalne określone w przepisach Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wskazywać w zarzucie naruszenia prawa materialnego lub naruszenia przepisów postępowania.

Prawo podatkowe – Adwokat Poznań – Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Od wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podlega opłacie. Jest ona zależna od charakteru sprawy podatkowej.

Skargę kasacyjną wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego może sporządzić jedynie adwokat lub radca prawny.

Odpowiedzialność karnoskarbowa – Adwokat Poznań – Postępowanie karne za naruszenie przepisów prawa podatkowego

Kodeks karny skarbowy reguluje odpowiedzialność za popełnienie wykroczeń skarbowych oraz przestępstw skarbowych.

W zakresie odpowiedzialności karnoskarbowej istotne jest, że osoba, która po popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zawiadomiła o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu, nie podlega karze.

Podobnie będzie w przypadku, gdy w terminie wyznaczonym przez organy ścigania uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym przestępstwem.

a) Faktury

Art. 62 k.k.s. reguluje odpowiedzialność za nieprawidłowości związane z obrotem fakturami. Jest to jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w zakresie prawa karnego skarbowego.

Zgodnie z § 1 kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Natomiast zgodnie z § 2 kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie. Sankcja pozbawienia wolności  wynosi od 1 roku do lat 5.

Przestępstwa z art. 62 § 1 i 2 k.k.s. mogą być popełnione umyślnie, zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 września 2017 r. sygn.. akt: II AKa 113/17: „Nawet faktury niedokumentujące faktycznych transakcji rodzą obowiązek zapłaty wykazanego w nich podatku należnego, a to przesądza o tym, że sprawca wystawiający lub posługujący się tzw. „pustą” fakturą zawsze godzi w obowiązki podatkowe w podatku VAT. To decyduje o tym, że odpowiedzialność takiego sprawcy winna być ukształtowana na podstawie Kodeksu karnego skarbowego”.

Natomiast Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt: IV KK 426/13, stwierdził że: „Wystawienie nierzetelnej faktury realizuje znamiona art. 62 § 2 k.k.s., gdy chodzi o uniknięcie lub zmniejszenie podatku, a więc gdy czyn godzi w obowiązek podatkowy. Jeśli natomiast działanie finguje (pozoruje) powstanie takiego obowiązku, to nie może być mowy o wystawieniu nierzetelnej faktury w rozumieniu art. 62 § 2 k.k.s., lecz jest to zachowanie wyczerpujące znamiona art. 271 § 1 k.k.”.

b) Podatki

Przepis art. 52 k.k.s. sankcjonuje uchylanie się od opodatkowania polegające na nieujawnianiu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożeniu deklaracji, które to zachowania narażają podatek na uszczuplenie.

Kodeks karny skarbowy w art. 52 k.k.s. określa trzy typy czynu zabronionego uchylania się od opodatkowania, wiążąc każdy z nich z inną sankcją:

– przestępstwo skarbowe określone w § 1 zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności do lat 5, albo obiema tymi karami łącznie

– przestępstwo skarbowe określone w § 2 zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych oraz

– wykroczenie skarbowe z § 3 zagrożony karą grzywny do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt: III KK 313/14: „Czynu z art. 54 k.k.s. dopuścić się może jedynie osoba, na której ciąży określony ustawą podatkową obowiązek podatkowy odnośnie ujawniania samego przedmiotu opodatkowania lub podstawy tego opodatkowania, bądź też złożenia, niezbędnej dla takiego ujawnienia, deklaracji”.

Natomiast w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. akt: II AKa 429/13, Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że: „W zależności od specyfiki danego podatku, czyn z art. 54 k.k.s. może zostać popełniony przez nieujawnienie przedmiotu opodatkowania tj. określonej przepisami prawa sytuacji faktycznej lub prawnej z której zaistnieniem związany jest obowiązek zapłaty podatku. Chodzi zatem o tego rodzaju przypadki, w których podatnik w ogóle, a nie częściowo, nie ujawnia przedmiotu albo podstawy opodatkowania. Natomiast w sytuacji zgłoszenia się do podatku, ale nie podania wszystkich informacji odnośnie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, bądź podanie w deklaracji niepełnych informacji następuje nie naruszenie przepisu art. 54 k.k.s., lecz w grę wchodzi przepis art. 56 k.k.s.”.

Prawo podatkowe – Adwokat Poznań – Prowadzenie sprawy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś skonsultować z nami swoją sprawę z zakresu Prawa Podatkowego, skontaktuj się z nami telefonicznie: 667 121 811 lub mailowo: kontakt@adwokat-szerszen.pl