667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Prawo Budowlane – Adwokat Poznań

Zakres prowadzonych spraw w zakresie Prawa Budowlanego – Prawnik Poznań

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną oraz reprezentujemy naszych klientów przed organami nadzoru budowlanego, w tym Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Posiadamy niezbędne doświadczenie m.in. w sprawach:

 1. pozwolenia na budowę
 2. warunków zabudowy,
 3. rozbiórki budowli,
 4. samowoli budowlanej,
 5. legalizacji samowoli budowlanej,
 6. usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym,
 7. zakazu użytkowania obiektu,
 8. zmianach sposobu użytkowania obiektu,
 9. stwierdzenia nieważności decyzji,
 10. wznowienia postępowania,
 11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 12. karnych, w przypadku naruszenia przepisów prawa budowlanego.

Ponadto poza sprawami związanymi stricte z administracyjnym prawem budowlanym, prowadzimy sprawy związane z analizą umów oraz sporami cywilnymi w zakresie procesu budowlanego, jak również prawem nieruchomości, w tym:

 1. nabycia oraz zbycia nieruchomości,
 2. analizy umów związanych z prawem budowlanym,
 3. zabezpieczenia interesów uczestników procesu budowlanego,
 4. użytkowania wieczystego nieruchomości,
 5. zasiedzenia nieruchomości,
 6. zniesienia współwłasności, a także scalania i podziału nieruchomości,
 7. w sporach związanych z realizacją budowy, umowami z inwestorami, deweloperami, projektantami oraz wykonawcami.

Prawo Budowlane – Adwokat Poznań – Postępowanie przed organami nadzoru budowlanego

Etap postępowania przed organami nadzoru budowlanego jest niezwykle istotny, ponieważ jedynie wtedy istnieje możliwość przeprowadzania dowodów, które zwiększą szansę na pozytywne rozpoznanie sprawy budowlanej. Po zakończeniu postępowania przed organami nadzoru budowlanego, sądy administracyjne orzekają na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania administracyjnego.

Postępowanie w sprawach budowlanych w I instancji jest prowadzone przed Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W II instancji postępowanie administracyjne jest prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zespół naszych prawników oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego oraz sporządzania odwołania od decyzji wydanej przez organy nadzoru budowlanego.

Prawo budowlane – Prawnik Poznań – Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

W przypadku wydania niekorzystnej decyzji przez organ II instancji, istnieje możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skargę od decyzji administracyjnej należy opłacić. Jej wysokość zależna jest od charakteru sprawy budowlanej. Przeważnie jest to kwota w okolicach 500 zł.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Powinna ona również spełniać warunki formalne określone w przepisach Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz być oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego lub naruszenia przepisów postępowania.

Prawo budowlane – Adwokat Poznań – Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Od wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podlega opłacie. Jest ona zależna od charakteru sprawy budowlanej i wymaga każdorazowo indywidualnego ustalenia.

Skargę kasacyjną wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego może sporządzić jedynie adwokat lub radca prawny.

Prawo budowlane – legalizacja samowoli budowlanej – prawnik Poznań

W przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy ze względu na prowadzenie prac budowlanych lub wybudowanie obiektu bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia istnieje możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części, zwanego dalej „wnioskiem o legalizację”. Wiąże się to z koniecznością wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego.

Termin na złożenie wniosku o legalizację wynosi 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy.

W przypadku złożenia wniosku o legalizację organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni.

Gdy organ nadzoru budowlanego stwierdzi brak nieprawidłowości wówczas wydaje postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej.

Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji, zatwierdzającą projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona.

Zgodnie z art. 49e Prawa Budowlanego: „Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części w przypadku:

 1. niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie;
 2. wycofania wniosku o legalizację;
 3. nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych;
 4. niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych;
 5. nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie;
 6. kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy”.

W wyroku z dnia 8 grudnia 2021 r., sygn. akt: II SA/Gl 1018/21, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że: „Obowiązek wydania nakazu rozbiórki nie ma charakteru bezwzględnego. Organ musi bowiem wcześniej ustalić, czy budowa jest zgodna z przepisami i czy możliwe jest doprowadzenie obiektu lub jego części do stanu zgodnego z prawem. W przypadku zaistnienia takiej możliwości, organ zobowiązany jest wszcząć postępowanie zmierzające do legalizacji obiektu budowlanego”.

Natomiast zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2021 r., sygn.. akt: II OSK 2366/18: „Nakaz rozbiórki stanowi najdalej idącą sankcję dla inwestora, a organy powinny dążyć do umożliwienia mu legalizacji inwestycji, jeśli ta spełnia wymogi wynikające z p.b. i innych przepisów znajdujących zastosowanie w sprawie, w tym przepisów techniczno-budowlanych”.

Prawo budowlane – Adwokat Poznań – Prowadzenie sprawy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś skonsultować z nami swoją sprawę z zakresu Prawa Budowlanego, skontaktuj się z nami telefonicznie: 667 121 811 lub mailowo: kontakt@adwokat-szerszen.pl