667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Prawo Rodzinne oraz Spadkowe

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach z zakresu: prawo rodzinne i spadkowe. Najczęstsze sprawy, które prowadzimy z tego segmentu prawa to:

1. Rozwód – z orzekaniem o winie i bez orzekania

Zakończenie małżeństwa wiąże się z wieloma emocjami oraz problemami do rozwiązania. Podczas rozwodu szereg spraw wymaga uregulowania, w tym m.in. rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dziećmi, alimentach, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania czy nawet podziale majątku.

Orzeczenie rozwodu może się odbyć z ustaleniem winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego lub zaniechaniem orzekania o winie w przypadku zgodnego wniosku obu stron.

Sąd orzeka o rozwodzie jedynie w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Kodeks przewiduje również trzy przesłanki negatywne tj. żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Po orzeczeniu rozwodu powstaje między byłymi małżonkami rozdzielność majątkowa, małżonkowie przestają po sobie dziedziczyć, jak również ustaje domniemanie prawne pochodzenia dziecka z małżeństwa.

W sprawach rozwodowych pomagamy naszym klientom przejść przez ten trudny czas i wybrać dla nich najlepsze rozwiązania.

2. Separacja – prawo rodzinne i spadkowe

Małżonkowie nie zawsze chcą orzeczenia rozwodu, licząc na naprawę wzajemnych relacji.

Separacja jest najlepsza dla osób pomiędzy którymi nastąpił zupełny rozkład pożycia, jednak nie w sposób trwały.

Istotne jest że jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Orzeczenie separacji, ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do różnic należy wymienić – dalsze trwanie małżeństwa, brak możliwości powrotu do nazwiska, jakie małżonkowie nosili przed zawarciem małżeństwa, obowiązek wzajemnej pomocy małżonków, obowiązek wierności.

3. Podział majątku– prawo rodzinne i spadkowe

Jeżeli małżonkowie nie postanowili inaczej, w trakcie trwania małżeństwa istnieje pomiędzy nimi majątkowa wspólność małżeństwa. Dopiero orzeczenie rozwodu lub separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej, co pozwala na zainicjowanie postępowania w sprawie podziału majątku.

Na wniosek jednego z małżonków, sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jedynie jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W innych przypadkach konieczne jest złożenie wniosku o podział majątku.

W sprawach o podział majątku konieczne jest ustalenie majątku wspólnego oraz majątków osobistych każdego z małżonków.

Podział majątku może polegać w szczególności na:

 1. podziale składników majątku pomiędzy małżonków;
 2. przyznanie składnika majątku jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego;
 3. sprzedaży składników majątku i podziale uzyskanych pieniędzy.

Sprawy z zakresu podziału majątku są sprawami skomplikowanymi i często wymagającymi specjalistycznej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który będzie mógł je wycenić.

4. Alimenty– prawo rodzinne i spadkowe

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Wysokość należnych alimentów ustala się biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego (art. 135 k.r.o.)

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się przeważnie z ustaleniem obowiązku comiesięcznej zapłaty określonej sumy pieniężnej na utrzymanie dzieci.

Jednak warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny obciąża również krewnych w linii prostej, rodzeństwo, a nawet byłych małżonków.

5. Spadki

Utrata najbliższej osoby jest nie tylko bolesnym momentem pod względem emocjonalnym, ale również wiąże się z koniecznością uregulowania spraw formalnych. Naszym klientom pomagamy w szczególności w postępowaniach o:

 • Stwierdzenie nabycia spadku – jest to postępowanie, którego celem jest ustalenie kto nabył prawa do spadku po spadkobiercy.
  Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę.
  We wniosku należy wymienić wszystkich potencjalnych spadkobierców. Należy też wskazać wszystkie okoliczności sprawy, takie jak – osoba spadkodawcy, informację czy dziedziczenie następuje z ustawy czy z testamentu oraz co wchodzi w skład spadku.
  Podczas postępowania wszyscy znani spadkobiercy składają oświadczenie o przyjęciu spadku (przyjęcie proste lub z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzuceniu spadku.
  Art. 931 oraz 932 Kodeksu Cywilnego wskazuje kolejność dziedziczenia z mocy ustawy. Dziedziczenie ustawowe jest wyłączone, w przypadku sporządzenia przez spadkodawcę testamentu. Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.
  Opłata za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po jednym spadkobiercy wynosi 100 zł oraz  5 zł tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego.
 • Zachowek – w przypadku gdyby spadkodawca w swoim testamencie nie powołał do spadku zstępnych, małżonka lub swoich rodziców, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, mogą oni wystąpić z roszczeniem o zapłatę na ich rzecz zachowku.
  Jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępnym uprawnionym jest małoletni to należy się im dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.
  Przepisy prawa w sposób szczegółowy wskazują podstawę obliczenia zachowku oraz ustalenia jego wysokości.
  W szczególności zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek.