667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Odszkodowanie Poznań

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia zarówno od ubezpieczycieli, jak i od sprawców zdarzenia. Pomagamy klientom przygotować niezbędną dokumentację, wysyłamy wezwania do zapłaty, przygotowujemy pozew oraz reprezentujemy na każdym etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. W szczególności odzyskujemy:

  • odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe – zarówno z OC sprawy wypadku, jak i z własnego AC; pomagamy odzyskać zaniżone przez ubezpieczyciela  odszkodowania, w tym w zakresie kosztów naprawy samochodu i innych rzeczy materialnych które uległy zniszczeniu w wypadku, kosztów operacji, leków, rehabilitacji i innych;
  • zadośćuczynienia / odszkodowania związane z wypadkiem komunikacyjnym –  w przypadku wywołania rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, w tym za negatywne przeżycia psychiczne i fizyczne związane w wypadkiem, jak również za śmierć osoby najbliższej;
  • odszkodowania majątkowe – w przypadku zalania domu, kradzieży, pożaru oraz przestępstw jak np. pobicie, uszkodzenia mienia i inne;
  • renty powypadkowej – ze względu na zwiększone potrzeby życiowe, utratę zdolności do pracy, a także w związku ze śmiercią osoby najbliższej;
  • zadośćuczynienie / odszkodowanie za błąd medyczny – w zakresie kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji oraz negatywnych przeżyć psychicznych ze względu na śmierć osoby najbliższej;
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie i zatrzymanie.

Napisz do nas, a bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie – adwokat Poznań

Klienci często mylą pojęcie odszkodowania z zadośćuczynieniem.

Odszkodowanie jest to, mówiąc najprościej, wyrównanie doznanej szkody majątkowej. Przykładowo jeśli doszło do wypadku, w którym jesteśmy poszkodowani to sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel musi zwrócić nam wszelkie koszty które ponieśliśmy lub poniesiemy w przyszłości, w tym m.in. na operację, rehabilitację, leki, koszty związane z naprawą samochodu.

Odszkodowanie jest przyznawane w związku ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, może to być np. wypadek samochodowy, pobicie, zalanie domu, kradzież, pożar itp.

Natomiast zadośćuczynienie jest to zrekompensowanie poszkodowanemu wszelkich negatywnych przeżyć psychicznych i fizycznych, które pozostają w związku z wypadkiem. Może być ono przyznane osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym, jak również najbliższej rodzinie w przypadku śmierci np. ojca, syna, dziadka, babci itp.

Wysokość odszkodowania – Adwokaci od spraw odszkodowań Poznań

Wysokość odszkodowania jest zależna od poniesionych kosztów, które pozostają w związku ze zdarzeniem.

Zgodnie z art. 444 §  1 k.c.: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

Przygotowując się do procesu o odszkodowanie, niezbędne jest zbieranie wszelkich faktur, które potwierdzają poniesione koszty. Obowiązek udowodnienia poniesionych kosztów spoczywa na osobie poszkodowanej, dlatego niezbędne jest posiadanie dokumentacji.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 listopada 2013 r., sygn.. akt: I ACa 336/12: „wysokość odszkodowania powinna wyrównywać różnicę pomiędzy obecnym stanem majątkowym poszkodowanego a tym stanem, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, tj. hipotetycznym”.

Natomiast Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 maja 2015 r., sygn.. akt: I ACa 1780/14, wskazał że: „odszkodowanie powinno ściśle odpowiadać wysokości szkody, innymi słowy nie powinno być niższe od wysokości szkody, ale i nie powinno być od niej wyższe i stanowić źródła bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego. Stosownie do art. 363 § 2 k.c. wysokość odszkodowania winna wyrównywać różnicę pomiędzy obecnym stanem majątkowym poszkodowanego, a tym stanem, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, tj. hipotetycznym. Według tych więc przepisów ustalone odszkodowanie ma odpowiadać wartości szkody i jego wypłata nie może służyć wzbogaceniu poszkodowanego”.

Zdecydowanie trudniej jest ustalić wysokość zadośćuczynienia. Jak to zostało wskazane wyżej, zadośćuczynienie ma rekompensować negatywne przeżycia psychiczne oraz fizyczne. Ustalenie odpowiedniej wysokości kwoty zadośćuczynienia, wymaga odpowiedniego doświadczenia oraz rozeznania w orzecznictwie sądowym.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt: V ACa 666/17: „Zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny, nie może być symboliczne i musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość”.

Natomiast Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt: I ACa 1481/16, wskazał że: „O wysokości zadośćuczynienia powinien decydować rozmiar cierpień jakich doznał pokrzywdzony – tak fizycznych, jak i psychicznych. Rozmiar ten należy każdorazowo określić na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Przyznana suma pieniężna zadośćuczynienia ma stanowić ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej wynagradzający doznane cierpienia oraz mający ułatwić przezwyciężenie ujemnych przeżyć, aby w ten sposób przynajmniej częściowo przywrócona została równowaga zachwiana na skutek doznanego wypadku. Oceniając rozmiar doznanej krzywdy, trzeba zatem wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, a więc nie tylko procent uszczerbku, lecz także intensywność cierpień i czas ich trwania oraz nieodwracalność następstw wypadku, konieczność korzystania z pomocy innych osób oraz inne czynniki podobnej natury”.

Zadośćuczynienie / Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej – adwokat od spraw ubezpieczeniowych Poznań

Utrata najbliższego członka rodziny w wypadku samochodowym lub innym przestępczym zdarzeniu wywołuje wiele negatywnych cierpień psychicznych. Przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego ma na celu złagodzić doznaną krzywdę.

Podstawę do uzyskania odpowiedniej kwoty stanowi art. 446 §  4 k.c., który stanowi, że: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Za najbliższą rodzinę są uznawani m.in. małżonek, ojciec, matka, syn, córka, babcia, dziadek, wnuk. Jednakże zgodnie z orzecznictwem sądowym nawet kilkuletni konkubinat, w którym zaspokajane były zarówno potrzeby materialne, jak i emocjonalne konkubentów, aspiracje do samorealizacji i poczucia bezpieczeństwa, należy uznać za rodzinę (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2021 r. sygn. akt: I ACa 377/20).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 listopada 2016 r., sygn. akt: I ACa 551/16:  „Miarkując wysokość świadczenia należy mieć na względzie, iż życie ludzkie jest wartością bezcenną i żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować straty osoby bliskiej, w związku z tym celem zadośćuczynienia jest jedynie złagodzenie doznanych cierpień i wyrządzonej krzywdy”.

Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt: 950/16, wskazał że: „Życie ludzkie jest wartością bezcenną i żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować krzywdy wyrządzonej utratą osoby bliskiej, w związku z czym celem zadośćuczynienia jest jedynie złagodzenie doznanych cierpień i wyrządzonej krzywdy. Wysokość zadośćuczynienia musi być adekwatna w tym znaczeniu, że powinna uwzględniać – z jednej strony rozmiar doznanej przez poszkodowanego krzywdy, z drugiej zaś – powinna być utrzymana w rozsądnych granicach odpowiadających aktualnym warunkom i stopie życiowej społeczeństwa, zaś zindywidualizowana ocena tych kryteriów pozostawiona jest uznaniu sędziowskiemu”.

Dochodzenie rety za wypadek – Pomoc w uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia na życie – adwokat Poznań

Jeżeli w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeśli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki na przyszłość to istnieje możliwość żądania od sprawcy zdarzenia albo jego ubezpieczyciela zasądzenia renty.

Renta może, ale nie musi być ograniczona terminem przysługiwania.

Podstawą tego roszczenia jest art. 444 §  2 k.c.: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

Renta z art. 444 § 2 przysługująca poszkodowanemu, który zachował częściowo zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a wynagrodzeniem, jakie – w konkretnych warunkach – jest w stanie uzyskać przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności do pracy. Z tym zastrzeżeniem, że poszkodowany nie ma obowiązku podjęcia się każdej pracy (wyrok SN z 8.06.2005 r., V CK 710/04, LEX nr 183607).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 lutego 2021 r., sygn. akt: I ACa 479/20: „Przy ocenie żądania renty, odwołującego się do zmniejszenia możliwości zarobkowych poszkodowanego, konieczne jest przede wszystkim porównanie jego aktualnej sytuacji życiowej w tym zakresie z sytuacją, która – gdyby nie wypadek – byłaby w hipotetycznym przebiegu jego dalszego życia najbardziej prawdopodobna. Dopiero po dokonaniu ustaleń w tej materii możliwe jest bowiem określenie, czy, a jeżeli tak – to w jakim rozmiarze, dochody poszkodowanego uległy zmniejszeniu”.

Koszty prowadzenia sprawy odszkodowawczej – Odszkodowania pomoc prawna – adwokat Poznań

Wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie sprawy odszkodowawczej jest zależne od wysokości dochodzonej kwoty oraz sytuacji osobistej poszkodowanego.

Przeważnie obejmuje ono kwotę wstępną za prowadzenie sprawy oraz procent z uzyskanej sumy (tzw. success fee).

Opłata sądowa za wniesienie pozwu wnosi 5% od dochodzonej sumy. W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od ponoszenia opłat sądowych. Wówczas sąd ocenia sytuację osobistą i majątkową powoda i na tej podstawie decyduje czy zwolni go od ponoszenia opłat sądowych.

Prowadzenie sprawy – Kancelaria odszkodowawcza Poznań

Jeśli zastanawiasz się czy w Twoim przypadku należy Ci się zadośćuczynienie lub odszkodowanie lub wypłacona kwota przez ubezpieczyciela została zaniżona, skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy bezpłatnie Twoją sprawę i ustalimy jakie kroki mogą zostać podjęte. Zapraszamy do kontaktu telefonicznie: 667 121 811 bądź mailowo: kontakt@adwokat-szerszen.pl