667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Zadośćuczynienie Poznań

Zespół naszej kancelarii specjalizuje się w sprawach dotyczących dochodzenia zadośćuczynienia. W imieniu naszych klientów prowadzimy sprawę na etapie postępowania przedsądowego, kierujemy wezwania do zapłaty do ubezpieczyciela oraz sprawcy zdarzenia, przygotowujemy  pozew, reprezentujemy na każdym etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. W szczególności dochodzimy:

  • zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, w tym małżonka, dziecka, ojca, matki, babci, dziadka, konkubenta;
  • zadośćuczynienie wypadkowe – przyznawane za negatywne przeżycia psychiczne i fizyczne pozostające w związku z rozstrojem zdrowia lub uszkodzeniem ciała;
  • zadośćuczynienie za błąd medyczny lub zdarzenie medyczne – związane z negatywnymi przeżyciami psychicznymi i fizycznymi związanymi z błędem w sztuce medycznej oraz śmiercią osoby najbliższej;
  • zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie i zatrzymanie.

Podstawa przyznania zadośćuczynienia – zadośćuczynienie / odszkodowanie adwokat Poznań

Zgodnie z art.  445 §  1 k.c.: „W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Powyższy przepis przewiduje możliwość uzyskania odpowiedniej sumy pieniężnej za negatywne przeżycia fizyczne i psychiczne związane z rozstrojem zdrowia, uszkodzeniem ciała lub śmiercią osoby najbliższej, która jest związana np. z wypadkiem komunikacyjnym, błędem medycznym i innymi.

Wysokość zadośćuczynienia – adwokat od spraw ubezpieczeniowych Poznań

Wypłacane przez ubezpieczyciela kwoty zadośćuczynienia oraz odszkodowania są w 95% przypadków zaniżone. Aby uzyskać kwotę, która realnie przysługuje za doznane cierpienia niezbędne jest założenie sprawy sądowej.

Wysokość zadośćuczynienia jest zależna od wielu czynników. Sąd biorąc pod uwagę całokształt przedstawionych okoliczności przyznaje odpowiednią kwotę. Dlatego też tak istotne jest odpowiednie przedstawienie stanu faktycznego, warunkującego uzyskanie jak najwyższej kwoty.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 kwietnia 2019 r., sygn.. akt: I CSK 32/18, stwierdził że: „Sąd przyznaje tytułem zadośćuczynienia odpowiednią sumę bez odesłania do jakichkolwiek ustawowych kryteriów. Kryteria, jakimi należy się kierować przy określaniu wysokości zadośćuczynienia wypracowane zostały głównie przez orzecznictwo na bazie indywidualnych przypadków. W trakcie procesu ustalania wysokości zadośćuczynienia mogą być one pomocne, ale nigdy nie mogą stanowić swoistego szablonu, według którego należy oceniać krzywdę konkretnej osoby. Każdy przypadek jest inny i wymaga zindywidualizowanego podejścia. Innymi słowy, brak podstaw w aktualnym stanie prawnym do tworzenia zamkniętych katalogów, obejmujących kryteria ustalania odpowiedniej sumy zadośćuczynienia”.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn.. akt: I PK 337/16, stwierdzono że: „W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia należy wziąć pod uwagę, między innymi, rodzaj i stopień intensywności cierpień fizycznych lub psychicznych, czas ich trwania, nieodwracalność skutków urazu, wpływ skutków urazu na dotychczasowy styl życia pokrzywdzonego, rodzaj dotychczas wykonywanej przez niego pracy zarobkowej, szanse na przyszłość, a także poczucie nieprzydatności społecznej czy wywołaną następstwem deliktu bezradność życiową pokrzywdzonego. Zwraca się przy tym uwagę na konieczność zachowania niezbędnej równowagi między kompensacyjną funkcją zadośćuczynienia a koniecznością uwzględnienia materialnego poziomu życia i dochodów społeczeństwa. Określenie sumy zadośćuczynienia należnego poszkodowanemu, jako ściśle zależne od okoliczności faktycznych każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku, jest objęte sferą swobodnej oceny sądu rozpoznającego sprawę, co oczywiście nie oznacza jej dowolności”.

Zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny – pomoc w uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia na życie – adwokat Poznań

Utrata najbliższego członka rodziny w tragicznym wypadku jest zdarzeniem pełnym negatywnych przeżyć psychicznych. Dlatego też ustawodawca uznał, że w przypadku, gdy do śmierci osoby najbliższej doszło w wyniku przestępstwa (jak np. wypadek komunikacyjny, pobicie, błąd medyczny), przysługuje wówczas możliwość dochodzenia odpowiedniej kwoty rekompensaty.

Za członka najbliższej rodziny należy uznać przede wszystkim małżonka, dzieci, ojca, matkę, babcię, dziadka, ale również wieloletniego konkubenta.

Podstawą dochodzenia tych roszczeń jest art. 446 §  4 k.c., który stanowi że: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. akt: V CSK 179/18: „Krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby bliskiej bardzo trudno ocenić i wyrazić w formie pieniężnej, a każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, przy czym ocena ta ma opierać się na kryteriach obiektywnych, a nie na wyłącznie subiektywnych odczuciach pokrzywdzonego. Zadośćuczynienie powinno uwzględniać dramatyzm doznań osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, oparcie w innych osobach bliskich, wiek osoby uprawnionej do zadośćuczynienia, stopień w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy, a także wiek pokrzywdzonego. Zadośćuczynienie nie powinno prowadzić do wzbogacenia pokrzywdzonego. Powinno jednak przedstawiać odczuwalną ekonomicznie wartość, a jego wysokość nie może sprowadzać się do kwoty symbolicznej”.

Natomiast w wyroku z dnia 10 stycznia 2019 r., sygn. akt: I PK 264/17, Sąd Najwyższy stwierdził że: „Wprowadzenie do przepisu art. 446 § 4 k.c. klauzuli „odpowiedniej sumy” pozostawia sądowi orzekającemu margines uznaniowości, co do wysokości zasądzanej kwoty. Jest on dodatkowo wzmocniony fakultatywnym („może”) charakterem tego przyznania, co wskazuje na zasadność roszczenia o należne zadośćuczynienie dopiero po przekroczeniu pewnego poziomu krzywdy wskutek śmierci osoby bliskiej. Jak wiadomo, sąd powinien oprzeć rozstrzygnięcie na indywidualnych, konkretnych okolicznościach danego przypadku, poddanych analizie przez pryzmat obiektywnych, sprawdzalnych kryteriów. W przypadku zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. sąd orzekający zasądza jego kwotę przy uwzględnieniu dramatyzmu doznań osoby bliskiej, poczucia osamotnienia i pustki, cierpień moralnych i wstrząsu psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej, rodzaju i intensywności więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, oparcia w innych osobach bliskich, wieku osoby uprawnionej do zadośćuczynienia, stopnia w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenia doznanej traumy, a także uwzględniając wiek pokrzywdzonego”.

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy – kancelaria odszkodowawcza Poznań

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy o zadośćuczynienie jest uzależnione od sytuacji osobistej poszkodowanego oraz wysokości dochodzonej kwoty.

Przeważnie wynagrodzenie obejmuje kwotę wstępną za prowadzenie sprawy oraz od 15-25% z uzyskanej kwoty (tzw. success fee).

Jeśli zastanawiasz się jakie byłyby koszty obsługi prawnej Twojej sprawy, zapraszamy do kontaktu, a bezpłatnie przeanalizujemy sprawę i dokonamy ustaleń w zakresie możliwego wynagrodzenia.

Prowadzenie sprawy – zadośćuczynienie adwokat Poznań

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem sprawy o zadośćuczynienie lub odszkodowanie to zapraszamy do kontaktu w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy. Odpowiemy na Twoje pytania, ocenimy możliwość uzyskania kwoty pieniężnej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznie: 667 121 811 bądź mailowo: kontakt@adwokat-szerszen.pl