667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Bójka i pobicie – co grozi ?

Kodeks karny rozróżnia pojęcie bójki i pobicia.

Bójka jest to zdarzenie, w którym udział biorąc co najmniej trzy osoby i każda z nich jednocześnie atakuje i broni się. Nie można wskazać strony wyłączenie atakującej i wyłącznie broniącej się.

Natomiast pobicie to zdarzenie, w którym również biorąc udział co najmniej trzy osoby, ale można wyodrębnić stronę ofensywną i defensywną

Przedstawiciele doktryny wskazują, że ze względu na charakter obu sytuacji bójka może przekształcić się w pobicie, a pobicie w bójkę.

Wyroki za pobicia i bójkę – wysokość kary – adwokat od spraw karnych Poznań

Udział w bójce lub pobiciu, w którym dochodzi do narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowi podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W związku z powyższym wysokość kary, która może być orzeczona przez sąd zależy od obrażeń jakie doznał pokrzywdzony lub na jakie niebezpieczeństwo był on narażony. 

Za ciężki uszczerbek na zdrowiu uznaje się pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, inne ciężkie kalectwo, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, chorobę realnie zagrażająca życiu, trwałą chorobę psychiczna, całkowitą albo znaczną trwałą niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałego, istotne zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Średnim uszczerbkiem na zdrowiu jest to uszczerbek trwający powyżej 7 dni od zdarzenia.

O ponoszeniu odpowiedzialności sprawców w pobiciu wypowiedział się Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 maja 2019 r., sygn. akt: II AKa 119/19, gdzie wskazał że: „Odpowiedzialność za udział w pobiciu ponoszą wszyscy sprawcy działania, chociażby bezpośrednio nie zadawali ciosów pokrzywdzonemu i niezależnie od tego, czy można im przypisać zadanie ciosu powodującego następstwa, o których jest mowa w art. 158 § 2 lub 3 k.k., jeśli przewidywali lub mogli oni przewidywać skutki pobicia. Postać zachowania każdego z oskarżonych, postać uderzeń i ich skutki mają znaczenie dla stopnia winy każdego z nich, więc i kary, ale nie są one znamienne dla bytu tego przestępstwa”.

Czy bójka jest ścigana z urzędu ?

Jeżeli w podczas bójki lub pobicia dochodzi do narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowi lub następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka lub śmierć człowieka to takie przestępstwo jest ścigane z urzędu i nie wymaga wniosku osoby pokrzywdzonej.

Jeżeli natomiast w wyniku bójki lub pobicia nie doszło do narażenia pokrzywdzonego na wystąpienie wyżej wymienionych skutków i doszło jedynie do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni to wówczas jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego. 

Przedawnienie karalności czynu zakwalifikowanego z art. 158 § 1 k.k. następuje po 5 latach od jego popełnienia.

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych pobiciem

W przypadku, gdy jesteśmy ofiarą pobicia wówczas istotne jest zgłoszenie sprawy na policję. Przeprowadzi ona postępowanie dowodowe oraz ustali sprawcę.

Warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata. Jeżeli w wynika pobicia doszło do wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu, wówczas istnieje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia od sprawców pobicia.

Konieczne jest wówczas zgłoszenie udziału do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy. 

Obrona w sprawie o pobicie i bójkę

Nasza kancelaria reprezentuje osoby podejrzane i oskarżone na każdym etapie postępowania karnego. Jeśli masz sprawę o udział w bójce lub pobiciu i chciałbyś skonsultować swoją sprawę skontaktuj się z nami telefonicznie: 667 121 811 lub mailowo: kontakt@adwokat-szerszen.pl