667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Coraz więcej cudzoziemców mieszkających w Polsce, postanawia się tutaj ustatkować i zakupić nieruchomość. Jednak zakup wymarzonej nieruchomości przez cudzoziemca może być związany z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia jest zakup:

 1. tzw. samodzielnego lokalu mieszkalnego;
 2. lokalu lub udziału w lokalu przeznaczonym na garaż;
 3. nieruchomości – gdy cudzoziemiec mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 4. nieruchomości, które wejdą w skład wspólnoty majątkowej (małżeństwo z obywatelem polskim i zamieszkanie w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE);
 5. nieruchomości od osoby, która jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat i cudzoziemiec w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia po tej osobie;
 6. nieruchomość jako wierzyciel hipoteczny (bank).

Jeśli nie spełniasz żadnego z powyższych warunków, niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.
Istotne jest, że powierzchnia nabywanej nieruchomości nie może przekroczyć 0,5 ha.

Jakie więc dokumenty są potrzebne do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca?

Dokumenty, które potrzebujemy to:

 1. Dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z Polską (np. zezwolenie na pobyt);
 2. odpis lub kopia ważnego dokumentu, który potwierdza tożsamość cudzoziemca (np. karta pobytu, paszport);
 3. odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów;
 4. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;
 5. wypis z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;
 6. oświadczenie sprzedającego o chęci zbycia nieruchomości.

Dokumenty dotyczące nieruchomości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem, w którym zostanie złożony wniosek.

Ponadto należy udowodnić, że cudzoziemca stać na zakup nieruchomości. Takie dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Chodzi o takie dokumenty jak:

 1. zaświadczenie z banku, które określa twoje środki finansowe oraz zdolność kredytową i płatniczą;
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego, że cudzoziemiec nie zalega z wpłatami należności budżetowych;
 3. zaświadczenie z ZUS, że nie zalegasz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli cudzoziemiec jest członkiem zarządu kontrolowanej spółki kapitałowej lub spółki osobowej, która ma siedzibę w Polsce, należy dołączyć dodatkowe dokumenty dotyczące tej działalności.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Wniosek o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości wraz z niezbędnymi dokumentami należy wysłać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który rozpoznaje taki wniosek.

Opłata za wydanie zezwolenia to 1570 zł, której potwierdzenie wniesienia należy dołączyć. Jeśli Minister wyda decyzję odmowną, wówczas należy złożyć wniosek do Prezydenta m. st. Warszawy o zwrot opłaty za wydanie zezwolenia.