667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Podrobienie podpisu lub dokumentu

Zgodnie z art. 270 Kodeksu Karnego zakazane jest podrabianie, przerabianie lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego, jak również podrobienie podpisu. Istotne jest, że przepis ten chroni zaufanie publiczne do dokumentów i złożenie podpisu za inną osobę pod dokumentem (nawet przy jej zgodzie) jest karane.

Na czym polega podrobienie, przerobienie, fałszowanie dokumentu ?

Aby można było postawić zarzut z art. 270 Kodeksu Karnego musi dojść do podrobienia, przerobienia dokument lub użycia takiego dokumentu jako autentycznego. Podrobienie polega na nadaniu dokumentowi takich cech, które mogą sprawić u innej osoby wrażenie, że jest autentyczny. Podrobieniem będzie zarówno podrobienie samego podpisu, jak i całego tekstu dokumentu wraz z podpisem. Przerobienie polega na zmianie treści istniejącego, autentycznego dokumentu. Przerobienie może polegać m.in. na dokonaniu skreśleń, dopisków, wymazań. Istotne jest, aby celem sprawcy przestępstwa było użycie w przyszłości takiego podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego. Użycie dokumentu podrobionego lub przerobionego, jako autentycznego oznacza posłużenie się nim zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli w celu wykorzystania wiążącego się z nim prawa lub w celu wykazania innemu podmiotowi wynikających z treści dokumentu. Przykładowo okazanie Policji fałszywego prawa jazdy w czasie kontroli drogowej czy podrobionej legitymacji studenckiej w czasie sprawdzania biletów w autobusie. Nie jest karane samo posiadanie podrobionego lub przerobionego dokumentu.

Jaka kara za podrobienie dokumentu ?

Karą jaką może wymierzyć sąd za sfałszowanie dokumentów lub posłużenie się takim dokumentem jest kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Taką karę może również wymierzyć sąd jeżeli doszło do wypełnienia blankietu, opatrzonego cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu użyto. Sąd może zakwalifikować przestępstwo również jako wypadek mniejszej wagi. Wówczas orzeczona może zostać grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za wypadek mniejszej wagi może być przykładowo uznane podrobienie w indeksie podpisu wykładowcy z zaliczenia wykładu, które to zaliczenie student i tak by uzyskał lub podrobienie podpisu za zgodą tej osoby.

Przedawnienie przestępstwa fałszerstwa dokumentów

Do karania za przestępstwo podrobienia i przerobienia dokumentów lub podrobienia podpisu pod dokumentem nie może dojść, jeżeli od jego dokonania minęło 10 lat. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w okresie 10 lat od popełnienia przestępstwa doszło do wszczęcia postępowania przygotowawczego, wówczas następuje wydłużenie tego okresu o 10 lat. A więc łączny czas na przedawnienie fałszerstwa może wynieść 20 lat.

Jak się bronić od zarzutu podrobienia podpisu lub dokumentu ?

Do przygotowania linii obrony niezbędna jest analiza stanu faktycznego, dowodów oraz stanu prawnego. Każde przestępstwo może być popełnione na różne sposoby, a istotne są również okoliczności towarzyszące, w tym łagodzące i obciążające sprawcę. Jeśli dokument lub podpis ma cechy charakterystyczne biegły grafolog z łatwością będzie umiał stwierdzić czy doszło do podrobienia lub przerobienia dokumentu.

Jaki sąd rozpoznaje sprawę o podrobienie dokumentu ?

Sądem rozpoznającym sprawę o fałszerstwo dokumentów w pierwszej instancji jest sąd rejonowy. W Poznaniu sprawa o podrobienie lub przerobienie dokumentu może zostać skierowana do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu lub Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.