667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze są to czyny, które mogą zostać popełnione przez uczestników obrotu gospodarczego, a więc przedsiębiorców oraz osoby zarządzające spółkami. W ostatnim artykule zostały przedstawione przestępstwa karno – skarbowe. W niniejszym zostaną przybliżone najczęstsze przestępstwa gospodarcze zawarte w kodeksie karnym.

 1. art.  286 Kodeksu Karnego – Przestępstwo oszustwa

  Jest to jedno z najczęściej zarzucanych przestępstw przedsiębiorcom oraz osobom zarządzającym spółkami. Polega ono na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

  Oszustwo jest przestępstwem powszechnym, a więc może być popełnione przez każdą osobę, nie tylko przedsiębiorcę czy też osobę zarządzającą spółką.

  Przestępstwo oszustwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 2. art. 270a Kodeksu Karnego – Fałszerstwo faktur

  Przestępstwo fałszerstwa faktur polega na podrobieniu lub przerobieniu faktury, w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości podatku lub innej należności publicznoprawnej. Celem dokonania przerobienia lub podrobienia faktury musi być chęć użycia jako autentycznej lub użycie jej jako autentycznej.

  Przerobienie lub podrobienie faktury będzie karane jedynie w przypadku, gdy doszło do zmian w okolicznościach mających potencjalne znaczenie w kontekście określenia wysokości należności publicznoprawnej (np. mogące prowadzić do zaniżenia należnego podatku) lub też nienależnego zwrotu tej należności (np. podatku VAT).

  Przestępstwo fałszerstwa faktur podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 3. art. 299 Kodeksu Karnego – Pranie Pieniędzy

  Przestępstwo prania pieniędzy polega między innymi na przyjęciu, posiadaniu, używaniu, ukrywaniu, przekazaniu lub wywożeniu za granicę, korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku.

  Przestępstwo prania pieniędzy podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 4. art. 300 Kodeksu Karnego – Niezaspokojenie roszczeń wierzyciela

  Przestępstwo to polega na udaremnianiu lub uszczuplaniu zaspokojenia swojego wierzyciela, w przypadku grążonej niewypłacalności lub upadłości, poprzez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie lub uszkadzanie składników swojego majątku.

  Przepis ten ma na celu ochronę roszczeń wierzycieli i ich zabezpieczenie przed nieuczciwymi zachowaniami dłużnika, zmierzającymi do uniemożliwienia mu zaspokojenia tych roszczeń.

  Niewypłacalność to sytuacja, w której dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnik jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

  Przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 5. art. 302 Kodeksu Karnego – Zaspokajanie Wybranych Wierzycieli

  Przestępstwo polega na tym, że w przypadku grożącej niewypłacalności lub upadłości dłużnik spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych wierzycieli, czym działa na szkodę pozostałych.

  Przepis ma na celu ochronę interesów wierzycieli.

  Jeżeli dłużnik faworyzuje niektórych wierzycieli, jednak dysponuje majątkiem na spłacenie pozostałych, nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ nie działa wówczas na ich szkodę.

  Przestępstwo podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prowadzenie sprawy karno – skarbowej i w zakresie przestępstw gospodarczych

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma zagrożeniami. Jedną z nich jest możliwa odpowiedzialność karna.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych w zakresie przestępstw gospodarczych i karno – skarbowych. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania, w tym postępowania przygotowawczego oraz przed wszelkimi sądami. W szczególności prowadzimy skuteczną obronę naszych klientów na terenie miast takich jak Poznań, Konin, Września i innych na terenie Województwa Wielkopolskiego. W razie potrzeby udzielamy również pomocy prawnej w całej Polsce.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w zakresie postępowania w zakresie przestępstw gospodarczych i karno – skarbowych zapraszamy do kontaktu mailowo: kontakt@adwokat-szerszen.pl lub telefonicznie 667 121 811.