667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Przestępstwa karno – skarbowe

Prowadzenie działalności gospodarczej wiążę się z wieloma zagrożeniami. Naruszenie przepisów podatkowych może rodzić nie tylko odpowiedzialność finansową, ale również odpowiedzialność karną.

W niniejszym artykule zostaną przedstawione najczęstsze przestępstwa karno – skarbowe, na których popełnienie narażeni są przedsiębiorcy.

 1. art. 54 Kodeksu Karnego Skarbowego – nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, zwane również potocznie uchylaniem się od obowiązku podatkowego.

  Polega na uchylaniu się od opodatkowania poprzez nieujawnienie organowi podatkowemu, przedmiotu opodatkowania, podstawy opodatkowania lub niezłożenie deklaracji. Podstawą przypisania odpowiedzialności jest dodatkowo narażenie na uszczuplenie podatku.

 2. art. 56 Kodeksu Karnego Skarbowego –  oszustwo podatkowe.

  Jest to jedno z najczęściej popełnianych przestępstw karno – skarbowych.

  Polega na  wprowadzeniu organu podatkowego w błąd poprzez niezgodne z rzeczywistością przedstawienie bądź zatajenie okoliczności mające wpływ na wysokość podatku.

  Odpowiedzialności podlega podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, przez co naraża podatek na uszczuplenie. Przepis ten obejmuje swoim zakresem również czyny polegające na spowodowaniu uszczuplenia w podatku.

 3. art. 60 Kodeksu Karnego Skarbowego – nieprowadzenie ksiąg.

  Karane zachowanie polega m.in. na nieprowadzeniu księgi (§ 1), nieprzechowywaniu księgi we właściwym miejscu (§ 2), a także braku właściwej notyfikacji w postaci niepowiadomienia w terminie przez podatnika lub płatnika właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego lub inny upoważniony podmiot (§ 3). 

  Wszystkie te czyny można popełnić wyłącznie przez zaniechanie.

 4. art. 61 Kodeksu Karnego Skarbowego – nierzetelne prowadzenie ksiąg.

  Przestępstwo to związane jest z prowadzeniem księgi, lecz nie każdym, ale jedynie nierzetelnym lub wadliwym. Na podatniku bowiem spoczywa obowiązek rzetelnego, prawidłowego dokumentowania zdarzeń podatkowych mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

  Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym, natomiast księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.

 5. Art. 62 Kodeksu Karnego Skarbowego – nierzetelna faktury, puste faktury, niewystawienie faktury lub rachunku.

  Zgodnie z paragrafem 1 w/w przepisu karane jest niewystawienie rachunku lub faktury, wystawienie ich w sposób wadliwy oraz odmowa wydania tych dokumentów. Odmowa wydania ma miejsce wówczas, gdy zostały one wystawione, ale sprawca nie chce przekazać ich w posiadanie kontrahenta.

  Paragraf 2 art. 62 k.k.s. wskazuje, że karane jest wystawienie faktury lub rachunku w sposób nierzetelny tj. polegający na sporządzeniu dokumentu nieodzwierciedlającego stanu rzeczywistego. Za fakturę wystawioną w sposób nierzetelny uznaje się nie tylko taką, która nie odzwierciedla jakiejkolwiek dostawy towaru lub usługi, ale również taką fakturę, która co prawda odnotowuje, że dostawa miała miejsce, jednak wystawca faktury w rzeczywistości dostawy nie dokonał.

W sprawach o przestępstwo skarbowe i wykroczenia skarbowe organami postępowania przygotowawczego są naczelnik urzędu skarbowego; naczelnik urzędu celno-skarbowego; Szef Krajowej Administracji Skarbowej; Straż Graniczna; Policja; Żandarmeria Wojskowa. To te organy zbierają dowody, oceniają czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz kierują i popierają akt oskarżenia.

Przykładowo dla miasta Konin organem postępowania przygotowawczego może być Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast dla miasta Poznań zależnie od miejsca popełnienia przestępstwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce w Poznaniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady w Poznaniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda w Poznaniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald w Poznaniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu.

Prowadzenie sprawy

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym w szczególności prawa karno – skarbowego. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym przed wszelkimi organami oraz w postępowaniu sądowym, w takich miastach jak Poznań, Konin, Września i innych na terenie Województwa Wielkopolskiego. W razie potrzeby udzielamy również pomocy prawnej w całej Polsce.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w zakresie postępowania karno – skarbowego zapraszamy do kontaktu mailowo: kontakt@adwokat-szerszen.pl lub telefonicznie 667 121 811.