667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Przestępstwa seksualne

W niniejszym artykule zostaną omówione najczęściej popełniane przestępstwa seksualne takie jak: gwałt, molestowanie, pornografia, seksualne wykorzystanie małoletniego.

Gwałt – a dokładniej zgwałcenie – jest jednym z najpoważniejszym przestępstw seksualnych. 

  Uregulowany jest w art. 197 Kodeksu Karnego. 

  Przestępstwo to polega na doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego poprzez przemoc, groźbę lub podstęp.

  Poprzez przemoc rozumie się użycie siły fizycznej w celu uniemożliwienia oporu ofiary lub przełamania jej oporu. Przeważnie jest kierowana bezpośrednio na ciało ofiary.

  Groźba karalna polega na skierowaniu do ofiary, groźby popełnienia przestępstwa na jej szkodę lub osoby jej najbliższej.

  Natomiast poprzez podstęp rozumie się wprowadzenie w błąd lub wykorzystaniu błędu ofiary.

  Zgwałcenie pedofilskie polega zarówno na obcowaniu płciowym, jak i innej czynności seksualnej, w stosunku do osoby poniżej 15. roku życia

  Za gwałt przepisy karne przewidują karę pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Jeżeli doszło do innej czynności seksualnej to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  Jeżeli doszło do zgwałcenia:

  • wspólnie z inną osobą
  • pedofilskiego (tj. osoby poniżej 15 roku życia)
  • kazirodczego (tj. np. wobec syna, wnuka, siostry, matki, ojca itd.) 

  to sąd wymierza karę od 3 lat pozbawienia wolności.

  W przypadku, gdy sprawca czynu działał ze szczególnym okrucieństwem to przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

  Molestowanie – zwane także seksualnym wykorzystaniem stosunku zależności lub krytycznego położenia.

  Przestępstwo to polega na doprowadzeniu ofiary do obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej poprzez wykorzystanie krytycznego położenia albo stosunku zależności.

  Pod pojęciem „stosunek zależności” rozumie się możliwość wywierania wpływu bezpośredniego lub pośredniego na losy i położenie społeczne, prawne i ekonomiczne innej osoby (np. nauczyciel – uczeń; pracodawca – pracownik).

  Natomiast poprzez „krytyczne położenie” rozumie się trudną sytuację życiową pokrzywdzonego.

  Przestępstwo molestowania podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  Jeśli doszło do jego popełnienia na osobie poniżej 18 roku życia, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  Pornografia – publikowanie pornografii, pornografia dziecięca, utrwalanie pornografii

  Kodeks karny penalizuje kilka typów przestępstw związanych z pornografią. 

  Między innymi zakazane jest publiczne prezentowanie pornografii w taki sposób, że mogłoby to spowodować odbiór osobie, która sobie tego nie życzy. Publikowanie pornografii podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

  Karane jest również posiadanie, rozpowszechnianie, utrwalanie, produkowanie, sprowadzanie lub prezentowanie pornografii z udziałem małoletniego. Osoba małoletnia to taka osoba, która nie ukończyła 18 lat. Kodeks Karny za to przestępstwo przewiduje karę pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  Za utrwalanie pornografii z udziałem małoletniego, sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

  Seksualne wykorzystanie małoletniego – kontakt z osobą poniżej 15 roku życia

  Przestępstwo to polega na obcowaniu płciowo z osobą poniżej 15 roku życia lub dopuszczenia się wobec takiej osoby do innej czynności seksualnej. Istotne jest, że popełnienie tego przestępstwa nie jest zależne od woli małoletniego. Sąd za ten czyn może wymierzyć karę pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  Karane jest również nawiązanie kontaktu poprzez internet lub telefon, celem spotkania z osobą poniżej 15 roku życia i popełnienia na nim przestępstwa seksualnego wykorzystania małoletniego. Przepisy karne za to przestępstwo przewidują karę pozbawienia wolności do lat 3.

  Reprezentowanie przez adwokata w sprawie o przestępstwo seksualne (gwałt, molestowanie, pornografia, wykorzystanie małoletniego)

  Przestępstwa o charakterze seksualnym związane są bardzo często z dużym ładunkiem emocjonalnym. Ofiara przestępstwa nie chce mieć kontaktu ze sprawcą, dlatego udział adwokata w postępowaniu karnym pozwala zminimalizować negatywne przeżycia oraz odpowiednio reprezentować interesy pokrzywdzonego.

  Po stronie osoby podejrzanej bardzo istotny jest udział adwokata w postępowaniu karnym. W sprawach tego typu, występują czynności, które wykonywane są tylko jednokrotnie w postępowaniu przygotowawczym (np. przesłuchanie pokrzywdzonego) i co do zasady nie ma możliwości powtórzenia jej w postępowaniu sądowym. Brak odpowiedniego reprezentowania podejrzanego, może znacząco ograniczyć możliwość obrony i skonfrontowania stanowiska podejrzanego z wersją zdarzeń pokrzywdzonego.