667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Przestępstwo znęcania się

Na czym polega znęcanie się?

W uchwale z 9.06.1976 r., VI KZP 13/75, Sąd Najwyższy uznał, że: „(…) określenie «znęca się» oznacza działanie albo zaniechanie, polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzającym się w czasie albo jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie”.

Określenie «znęca się» oznacza, iż przestępstwo to najczęściej jest realizowane przez wielokrotne czynności, jednak w wyjątkowej sytuacji wystarczy jednorazowy zamach

Znęcanie się fizyczne może polegać np. na biciu, rzucaniu przedmiotami, głodzeniu, odmawianiu pożywienia czy napojów, wykonywania upokarzających czynności, wyrzucaniu z domu, wyrywaniu włosów, przypalaniu papierosem. 

Natomiast znęcanie psychiczne może wchodzić w grę m.in. w przypadku: lżenia, wyszydzania, upokarzania, znieważania, straszenia, gróźb bezprawnych.

Znęcanie się – jaka kara?

Zgodnie z art. 207 §  1, 1a, 2 , 3  k.k.: 

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Należy stwierdzić, że wysokość kary jest uzależniona od wielu czynników, w tym okresu przez jaki dochodziło do znęcania się, nasilenia stopnia dolegliwości fizycznych i psychicznych, wieku, stanu psychicznego lub fizycznego osoby pokrzywdzonej, czy też wystąpienia określonego skutku.

Znęcanie się – kto prowadzi? 

Przestępstwo znęcania się prowadzone jest przez Prokuraturę lub policję pod nadzorem Prokuratora. Zależnie od miejsca w którym doszło do popełnienia przestępstwa – na obszarze miasta Poznania – postępowanie przygotowawcze prowadzi Prokuratura Rejonowa Poznań – Wilda, Prokuratura Rejonowa Poznań – Grunwald, Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto lub Prokuratura Rejonowa Poznań – Nowe Miasto.

Natomiast w Koninie, sprawy z zakresu przestępstwa znęcania się prowadzi Prokuratura Rejonowa w Koninie.

Aby doszło do wszczęcia postępowania przygotowawczego, organy ścigania (a więc prokuratura lub policja) muszą dowiedzieć się, że doszło do popełnienia przestępstwa. Najczęściej składane jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Rolą organów ścigania jest ustalenie czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz przez kogo. W tym celu zbierają one niezbędne dowody, przesłuchują świadków oraz pokrzywdzonych.

Jeśli organy ścigania dojdą do przekonania, że doszło do popełnienia przestępstwa wówczas składają do sądu akt oskarżenia. Właściwym do rozpoznania spraw z zakresu znęcania się jest sąd rejonowy.

Na obszarze miasta Poznania może to być Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu lub Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Natomiast na obszarze miasta Konina sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Koninie.