667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Sprawa karna – etapy postępowania

W niniejszym artykule zostanie przedstawione z jakich etapów postępowania składa się sprawa karna oraz jak wygląda udział adwokata. Przepisy karne są bardzo skomplikowane, dlatego ważne jest, aby oskarżony miał dobre rozeznanie jakie są jego prawa i obowiązki.

Pierwszy etap sprawy karnej – postępowanie przygotowawcze

Pierwszym etapem postępowania karnego, zgodnie z Kodeksem Karnym jest postępowanie przygotowawcze. Jest ono prowadzone przez prokuratora lub policję pod nadzorem prokuratora.

Celem postępowania przygotowawczego jest ustalenie czy zostało popełnione przestępstwo, wykrycie i ujęcie sprawcy przestępstwa; ustalanie tożsamości oskarżonego, wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz zebranie materiału dowodowego.

Przeprowadzając postępowanie dowodowe organy postępowania przygotowawczego, w szczególności: przesłuchują świadków, powołują biegłych do wydania opinii, zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz dowody rzeczowe.

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone przez prokuraturę rejonową, okręgową, regionalną lub krajową. Przykładowo w Poznaniu, znajdują się cztery prokuratury rejonowe, jedna okręgowa, jedna regionalna, jak również oddział zamiejscowy prokuratury krajowej.

Podczas postępowania przygotowawczego ważna jest aktywność podejrzanego. Zgłoszenie odpowiednich wniosków dowodowych może doprowadzić do umorzenia postępowania.

Drugi etap sprawy karnej – postępowania sądowe

Jeśli prokuratura dojdzie do przekonania, że doszło do popełnienia przestępstwa, wówczas kieruje akt oskarżenia do sądu.

Oskarżony jest informowany o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oraz terminie rozprawy. Bardzo ważne jest aktualizowanie swojego adresu, na każdym etapie postępowania karnego, ponieważ może dojść do sytuacji, gdy sąd wyda wyrok bez obecności oskarżonego i wówczas nie będzie możliwości odwołania się od niego.

Podczas postępowania sądowego – sąd I instancji – przeprowadza postępowanie dowodowe, a w szczególności dowody zawnioskowane przez oskarżyciela.

Na tym etapie sprawy bardzo ważna jest inicjatywa oskarżonego. Kluczowe jest zgłoszenie wniosków dowodowych, które pozwolą na udowodnienie wersji przedstawionej przez oskarżonego. Choć to oskarżyciel musi wykazać, że oskarżony jest winny, to jednak aktywna postawa obrony pozwala zwiększyć szansę na sukces.

Postępowanie karne w I instancji może prowadzić sąd rejonowy lub sąd okręgowy. W Poznaniu znajdują się trzy sądy rejonowe oraz jeden sąd okręgowy, w którym sprawa może się odbywać.

Trzeci etap sprawy karnej – postępowanie wykonawcze

W przypadku wydania wyroku skazującego – musi dojść do wykonania kary. Sądem, który zarządza wykonanie kary jest sąd, który wydał wyrok w I instancji.

W tym postępowaniu możemy w szczególności wnioskować o: dozór elektroniczny, przerwę w odbyciu kary lub odroczenie wykonania kary. W przypadku orzeczenia grzywny istnieje również możliwość rozłożenia jej na raty.

Przepisy postępowania wykonawczego przewidują wiele rozwiązań, które pozwalają na odroczenie w czasie lub zamianę orzeczonej kary.

Dostęp do akt sprawy karnej

Aby odpowiednio się bronić podejrzany musi znać zebrany materiał dowodowy. Dlatego istotne jest zapoznanie się z aktami.

W trakcie postępowania przygotowawczego zgodę na dostęp do akt oraz wykonanie fotokopii wyraża prokurator. To do niego wnioskujemy, aby taką zgodę uzyskać.

W przypadku, gdy sprawa karna jest już na etapie postępowania sądowego, wówczas oskarżony ma nieograniczony dostęp do akt sprawy i wystarczy umówienie się w czytelni akt na ich przejrzenie.

Udział adwokata w sprawie karnej

Jak to zostało wskazane na samym początku prawo karne jest bardzo skomplikowane. Aby w sposób dobry się bronić, nie wystarczy sama znajomość stanu faktycznego, ale kluczowa jest znajomość przepisów.

Obrońca może zostać ustanowiony na każdym etapie postępowania – tj. przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Rolą adwokata jest ustalenie linii obrony, wskazanie możliwych wniosków dowodowych, udział w czynnościach postępowania przygotowawczego oraz postępowaniu sądowym.

Do ustalenia linii obrony konieczna jest rozmowa z klientem, który przedstawi swoje stanowisko, jak również zapoznanie z aktami sprawy.