667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Sprawa spadkowa – etapy postępowania

Śmierć najbliższej osoby jest dla wszystkich negatywnym przeżyciem emocjonalnym. Jednak po żałobie nadchodzi czas na uregulowanie spraw zmarłego. W niniejszym artykule zostaną przedstawione etapy postępowania spadkowego.

Pierwszy etap sprawy spadkowej – stwierdzenie praw do spadku

Pierwszym krokiem jaki należy uczynić, aby uregulować sprawy po zmarłej osobie jest uzyskanie potwierdzenia praw do spadku. Możemy to uczynić na dwa sposoby. Jednym z nich jest udanie się do notariusza oraz sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy nikt nie sprzeciwia się woli spadkodawcy i wszyscy zgodnie stawią się na akt.

W przypadku, gdy istnieje konflikt w rodzinie co do spadku lub nie są znani wszyscy spadkobiercy ustawowi, konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wówczas sąd, biorąc po uwagę przepisy prawa oraz ostatnią wolę spadkodawcy, decyduje kto i w jakim ułamku dziedziczy po zmarłym.

Istotne jest, że w postanowieniu spadkowym sąd nie stwierdza, kto jakie konkretnie składniki majątku po zmarłym dziedziczy, lecz stwierdza jaki ułamek w całym spadku jest dziedziczony przez spadkobiercę.

Zarówno spadkobierca testamenty, jak również ustawowy może spadek przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi 6 miesięcy, od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o podstawie swego powołania.

Dziedziczyć można na podstawie:

  1. ustawy – a więc wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, lub 
  2. testamentu sporządzonego przez zmarłego.

Zdarzają się okoliczności, gdy osoby najbliższe podważają ostatnią wolę zmarłego. Może się tak stać, gdy testament  został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji, pod wpływem błędu lub pod wpływem groźby. Najczęstszą przyczyną prowadzącą do podważenia testamentu jest sporządzenie testamentu w trakcie choroby, która wyłączała świadome powzięcie decyzji.

Sądem, który rozpoznaje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsce, gdzie znajduje się spadek. Przykładowo w Poznaniu, zależnie od miejsca zamieszkania, może to być Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu lub Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Koszt opłacenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to 100 zł oraz 5 zł tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego.

Drugi etap sprawy spadkowej – zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego

Po zakończeniu postępowania spadkowego, konieczne jest zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego. Termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zgłoszenie składa się na formularzu SD-Z2 do Urzędu Skarbowego, miejsca zamieszkania spadkobiercy. 

Warto pamiętać, że nabycie spadku po najbliższej rodzinie, a więc po małżonku, dzieciach, wnukach, prawnukach, rodzicach, dziadkach, pradziadkach, pasierbach, rodzeństwie, ojczymie oraz macosze, jest zwolnione z podatku, jeżeli zostanie ono zgłoszone w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Trzeci etap sprawy spadkowej – dział spadku

Dopiero w postępowaniu o dział spadku, dochodzi do rozstrzygnięcia, który składnik spadku przypadnie, któremu spadkobiercy. Warto podkreślić, że aby przeprowadzić to postępowanie musi być co najmniej dwóch spadkobierców, ponieważ w przypadku gdy cały spadek odziedziczyła jedna osoba, to logicznym jest, że wszystkie składniki majątku właśnie jej przysługują.

Podobnie jak przy stwierdzeniu praw do spadku, przepisy prawa przewidują dwie możliwości, a więc notarialny dział spadku, gdy strony zgodnie ustalą w jaki sposób chcą podzielić się spadkiem lub dział spadku przeprowadzany przez sąd – w przypadku konfliktu między stronami. Warto zaznaczyć, że nawet gdy strony zgodnie ustalą sposób podziału spadku – takie postępowanie może również przeprowadzić sąd – jednak zajmuje ono więcej czasu.

Prawo przewiduje trzy możliwości dokonania działu spadku:

  1. podział fizyczny – a więc gdy przedmiotem spadku jest nieruchomość i można z niej wyodrębnić dwa oddzielne lokale to sąd może przydzielić lokal danemu spadkobiercy;
  2. przyznanie spadku jednemu lub kilku spadkobiercom z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców – przykładowo nieruchomość jest przyznawana jednemu ze spadkobierców, który musi spłacić reszcie – w formie pieniężnej – udział, który im przypadał;
  3. sprzedaż spadku na wolnym rynku lub w drodze licytacji komorniczej.

Opłata sądowa za dział spadku wynosi 500 zł. Jeśli spadkobiercy złożą zgodny wniosek o podziale – 300 zł.

Gdy w ramach postępowania o dział spadku sąd ma również dojść do zniesienia współwłasności wówczas opłata wynosi 1000 zł lub 600 zł – w przypadku zgodnego wniosku stron o sposobie podziału i zniesienia współwłasności.

Czwarty etap sprawy spadkowej – zachowek

Nie zawsze przeprowadzenie postępowania spadkowego oraz działu spadku kończy wszystkie sprawy spadkowe. Warto pamiętać, że jeżeli jedna z najbliższych osób zmarłego, która dziedziczyłaby z ustawy, została pominięta przez spadkodawcę w testamencie, to wówczas przysługuje jej roszczenie o zachowek do spadkobierców.

Wysokość roszczenia o zachowek wynika z przepisów i wynosi 1/2 udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, a jeżeli jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego.

Przykładowo jeżeli zmarły pozostawił po sobie jedynie środki pieniężne w kwocie 100.000 zł i mamy dwóch spadkobierców – synów – z czego zmarły zapisał całość jednemu z nich – to drugiemu przysługuje roszczenie o zachowek w wysokości 25.000 zł.

Osobami uprawnionymi do zachowku są: dzieci, wnuki, prawnuki, małżonek oraz rodzice spadkodawcy.

Roszczenie o zachowek przedawnia się w terminie 5 lat od ogłoszenia testamentu.