667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Zamiana prac społecznych na karę więzienia

Do zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności dochodzi w
przypadku uchylania się przez skazanego od jej wykonywania.

Za uchylenie się od wykonywania prac społecznych może zostać uznane:
1) Brak podjęcia pracy społecznej w terminie ustalonym przez kuratora;
2) Zaprzestanie wykonywania prac społecznych lub wykonywanie ich w mniejszym
wymiarze miesięcznym niż przewidziany w wyroku;
3) Unikanie kontaktu z kuratorem.

Gdy dojdzie do ww. sytuacji, kurator składa do sądu wniosek. Następnie sąd wyznacza
posiedzenie, o którym informuje prokuratora, skazanego oraz kuratora.

Istotne jest informowanie sądu oraz kuratora o każdej zmianie adresu zamieszkania w
trakcie wykonywania kary, ponieważ brak odebrania korespondencji przez skazanego
nie wypływa na możliwość zamiany kary.

Jeśli sąd stwierdzi, że doszło do uchylenia się przez skazanego od wykonywania kary
ograniczenia wolności, wówczas orzeknie zastępczą karę pozbawienia wolności.

Gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, wówczas sąd dokona
stosownego przeliczenia pozostałej do wykonania kary prac społecznych na karę
pozbawienia wolności, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności
jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

Należy również zawrócić uwagę, że sąd może orzec zastępczą karę pozbawienia
wolności, jeśli skazany nie zapłacił orzeczonego świadczenia pieniężnego lub nie
wykonał innych obowiązków nałożonych na skazanego w wyroku – a wymienionych w
art. 34 § 3 Kodeksu karnego.

W przypadku wydania przez sąd postanowienia o zastępczej karze pozbawienia
wolności – nadal istnieje możliwość uniknięcia więzienia.


Niezbędne jest do tego złożenie odpowiedniego oświadczenia przez skazanego, w
którym wskaże że chce powrócić do kary ograniczenia wolności i będzie ją wykonywał.
Dodatkowo konieczne jest odpowiednie uzasadnienie wniosku, które przekona sąd o
uzasadnionych powodach braku wykonania kary oraz możliwości wykonania jej w
przyszłości.

W przypadku braku możliwości powrotu do wykonania kary ograniczenia wolności lub
nieuwzględnienia takiego wniosku przez sąd – nadal pozostaje możliwość złożenia
wniosku o dozór elektroniczny.