667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Znęcanie

Przestępstwo znęcania się jest określone w art. 207 Kodeksu Karnego. Zgodnie z jego treścią
zabronione jest znęcani się fizyczne lub psychiczne nad osobą w stosunku zależności od
sprawcy lub osobą najbliższą.

Co podchodzi pod znęcanie psychiczne ?

Znęcanie psychiczne może polegać w szczególności na znieważaniu, poniżaniu, obrażaniu,
leżeniu, upokarzaniu, straszeniu, wyszydzaniu.

Co podchodzi pod znęcanie fizyczne ?

Natomiast znęcanie fizyczne może polegać na biciu, kopaniu, szczypaniu, gryzieniu,
wykręcaniu rąk lub nóg, rzucaniu przedmiotami, głodzeniu, wyrywaniu włosów, przypalaniu,
wystawianiu na zimno.

Na kim można popełnić przestępstwo znęcania ?

Przestępstwo to można popełnić jedynie na osobie najbliższej tj. małżonku, wstępnym (tj.
ojciec, matka, babka, dziadek), zstępnym (tj. córka, syn, wnuk), rodzeństwo (tj. siostra, brat),
powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia
oraz jej małżonku, a także osobie pozostającej we wspólnym pożyciu. Pozostawanie w stałym
lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy oznacza zaś, że pokrzywdzony nie jest
zdolny z własnej woli przeciwstawić się znęcaniu i znosi je z obawy przed pogorszeniem
swoich dotychczasowych warunków życiowych (np. utrata mieszkania, pracy lub środków
utrzymania).

Jaka kara za znęcanie się ?

Kodeks karny przewiduje karę za znęcanie się od 3 miesięcy do 5 lat.
Jeżeli do znęcania się doszło nad osoba nieporadną (np. małoletnie dziecko, osoba
niepełnosprawna) wówczas jest ono zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat.

Gdy znęcanie jest połączone ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa to sprawca podlega
karze od 1 roku do 10 lat.
Natomiast gdy na skutek przestępstwa pokrzywdzony targnął się na swoje użycie, wówczas
sprawca podlega karze od lat 2 do lat 12.

Jakie dowody można przedstawić w sprawie o znęcanie ?

W sprawie o znęcanie kluczowym dowodem są zeznania osoby pokrzywdzonej. Ponadto
często można spotkać się z zeznaniami świadków (np. sąsiadów lub rodziny), którzy mogli
słyszeć awantury lub krzyki, albo którym osoba pokrzywdzona się zwierzała. Dowodami w
sprawie często bywają również nagrania awantur oraz zachowania sprawcy. Ponadto jako
dowodów pojawiają się zaświadczenia lekarskie i obdukcje.

Jak się bronić w sprawie o znęcanie ?

W sprawie o znęcanie kluczowy jest materiał dowodowy zebrany przez prokuratora. Warto
wskazać na zasadę domniemania niewinności, zgodnie z którą to oskarżonemu trzeba
udowodnić winę. Jednak aktywność procesowa i przedstawianie dowodów na swoją korzyść
jest istotne na każdym etapie postępowania.
Aby przygotować odpowiednią linię obrony konieczna jest analiza zebranych dowodów i
możliwość ustosunkowania się do nich przez oskarżonego.