667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

OBYWATELSTWO POLSKIE

Kompetencje do nadania obywatelstwa polskiego posiada jedynie Prezydent Polski.
Obywatelstwo polskie może zostać nadane przez Prezydenta RP, każdemu cudzoziemcowi.
Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Polski, składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula. Można go złożyć osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenie podpisu może zrobić notariusz, wojewoda lub konsul.

Istotne jest, że wszelkie dokumenty do wniosku powinny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokumenty, które są sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub przez Konsula. Dane zawarte w karcie pobytu, polskich aktach stanu cywilnego i paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Złożone dokumenty nie są zwracane po zakończonym postępowaniu.

We wniosku cudzoziemiec powinien wskazać swój związek i zintegrowanie z Polską.

Prawidłowo wypełniony wniosek, jest przekazywany przez wojewodę albo konsula wraz opinią do Prezydenta za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przed przekazaniem wniosku Prezydentowi, zwraca się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji, i innych organów, o udzielenie informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego oraz sporządza opinię dotyczącą wniosku.

Prezydent Polski nadaje obywatelstwo lub odmawia jego nadania wydając postanowienie.

Postanowienia Prezydenta RP w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego są uznaniowe, nie wymagają uzasadnienia i nie można ich zaskarżyć.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta jest bezpłatny.

Dokumenty do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego:

 1. aktualna fotografia, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 2. odpis aktu urodzenia wydany przez urząd stanu cywilnego w Polsce,
 3. wydany przez polski urząd stanu cywilnego dokument potwierdzającego stan cywilny, np. odpis aktu małżeństwa, akt zgonu małżonka,
 4. kserokopia zezwolenia pobyt czasowy lub stały, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE (potwierdzona notarialnie lub przez Konsula RP),
 5. kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE (potwierdzona notarialnie lub przez Konsula RP) – ważność karty pobytu nie powinna być krótsza niż 6 miesięcy w chwili złożenia wniosku, przez cały okres rozpatrywania wniosku w Kancelarii Prezydenta RP należy posiadać ważną kartę pobytu;
 6. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, np. paszport obejmujący wszystkie zapisane strony lub inny dokument podróży, dokument tożsamości (potwierdzona notarialnie lub przez Konsula RP) – ważność paszportu nie powinna być krótsza niż 6 miesięcy w chwili złożenia wniosku, przez cały okres rozpatrywania wniosku w Kancelarii Prezydenta RP należy posiadać ważny paszport zagraniczny lub dokument podróży;
 7. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy np. paszport, dokument tożsamości (potwierdzony notarialnie lub przez Konsula RP),
 8. dokumenty dotyczące źródła utrzymania cudzoziemca w Polsce (potwierdzone notarialnie lub przez Konsula RP),
 9. dokumenty, które potwierdzają prowadzoną działalność polityczną i społeczną oraz osiągnięcia zawodowe,
 10. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (jeśli posiadasz),
 11. posiadane dokumenty rodziców i dalszej rodziny, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie lub związki z Polską,

Nasza kancelaria prowadzi sprawy związane z nadaniem obywatelstwa polskiego. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o nadanie obywatelstwa – zapraszamy do kontaktu.