667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Dochodzenie alimentów przed sądem

W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka co do ponoszenia kosztów jego utrzymania, istnieje możliwość wystąpienia o zasądzenie alimentów.

Wysokość alimentów – Alimenty Adwokat Konin 

Wysokość przysługujących alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

  1. Usprawiedliwione potrzeby dziecka

    Potrzeby usprawiedliwione to takie, których zaspokojenie pozwala dziecku żyć w warunkach odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu itp. 

    Przykładowo można tutaj wskazać takie koszty utrzymania jak: wyżywienie, koszty mieszkania, wykształcenia, hobby, leki itd.

  2. Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego 

    Sąd wyznaczając możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica nie bierze pod uwagę wyłącznie kwoty którą zarabia, ale uwzględnia również możliwości zarobkowe dłużnika, czyli kwoty, jakie zarabiałby, gdyby owe możliwości wykorzystywał w pełni.

    Określając wysokość alimentów zawsze należy mieć na uwadze, że dziecko ma prawo żyć na równej stopie życiowej ze swoimi rodzicami i rodzice mają obowiązek mu to zapewnić.

Alimenty na czas trwania procesu – Adwokat Alimenty Konin

W przypadku złożenia pozwu o alimenty, istnieje możliwość otrzymywania ich już podczas trwania postępowania. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa. Wówczas sąd jeszcze przed rozpoznaniem całej sprawy może zasądzić alimenty, które będą wypłacane podczas trwania sprawy.

Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie alimentów ? – Konin Alimenty Adwokat

Aby sąd pozytywnie rozpoznał sprawę o podwyższenie lub obniżenie alimentów konieczna jest zmiana stanu faktycznego, w porównaniu do ostatniego orzeczenia sądu. 

O obniżenie alimentów można wnosić, gdy zmianie uległy zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego – np. zmienił pracę, założył nową rodzinę lub gdy dziecko podjęło pracę; zmniejszyły się usprawiedliwione potrzeby dziecka i inne przypadki.

Jeśli chodzi o podwyższenie alimentów to muszą zwiększyć się potrzeby dziecka lub możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica. Przeważnie o podwyższenie alimentów występuje się po 2-3 latach od ostatniego orzeczenia sądu, jednak mogą się zdarzyć sytuacje, gdy okres ten będzie krótszy.

Koszt postępowania w sprawie o alimenty – Alimenty Adwokat Konin

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma bowiem obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. 

Wysokość wynagrodzenia adwokata za prowadzenie sprawy o alimenty jest ustalana indywidualnie.