667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Jak uniknąć odbycia kary pozbawienia wolności? Jak uniknąć więzienia?

Po wydaniu wyroku przez sąd karny i orzeczeniu bezwzględnej kary pozbawienia wolności, powstaje pytanie czy jest możliwość, aby uniknąć odbywania kary w zakładzie karnym (uniknąć więzienia).

Przepisy prawa przewidują możliwość odbywania kary w miejscu zamieszkania, przerwy w odbywaniu kary, czy też odroczenia jej wykonywania.

Adwokat Poznań Sprawy Karne

Dozór Elektroniczny

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany jest zobowiązany przebywać w określonych godzinach w miejscu swojego zamieszkania albo pobytu oraz do noszenia nadajnika.

Skazany może opuszczać miejsce pobytu w godzinach ustalonych przez sąd w szczególności w celu świadczenia pracy, pobierania nauki, rekreacji oraz sportu, uczestniczenia w uroczystościach religijnych, utrzymywania więzi rodzinnych oraz dokonania zakupów.

Miejsce przebywania skazanego jest nadzorowane przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych. W celu kontroli skazanego na jego rękę zakładany jest nadajnik, natomiast w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pozostawione jest urządzenie monitorujące – odbiornik.

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli:

a) kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy;
b) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
c) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę;
d) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
e) względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji skazanego, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym;
f) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

W sprawach, w których została wydana kara pozbawienia wolności niezbędne jest podjęcie szybkiego działania, tak aby wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego został rozpatrzony przed rozpoczęciem odbywania kary. Rozpoczęcie odbywania kary przez skazanego może zdecydowanie wydłużyć czas rozpoznania wniosku przez sąd.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, sąd może udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Wniosek do sądu o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie podlega opłacie.

Adwokat Poznań Dozór Elektroniczny

Odroczenie odbywania kary

Sąd jest zobligowany do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, w przypadku wystąpienia u skazanego choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby. Kara jest odroczona do czasu ustania choroby. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan, w którym umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub zdrowiu.

Sąd może odroczyć karę pozbawienia wolności na okres do jednego roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Z uwagi na ogólnikowość przesłanki nie jest możliwe podanie w sposób wyczerpujący wszystkich sytuacji. Dlatego sytuacja osobista i rodzinna każdego skazanego wymaga indywidualnej oceny w zakresie zasadności złożenia wniosku, ze względu na otwarty katalog przesłanek do odroczenia wykonania kary. Do przykładowych przesłanek uzasadniających odroczenie kary można uznać:

a) chorobę członka rodziny wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany;
b) konieczność wykonania pilnych prac polowych;
c) pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia;
d) konieczność uregulowania spraw osobistych skazanego;

Opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wynosi 80 zł.

Skuteczny Adwokat Sprawy Karne

Przerwa w karze

W przypadku wystąpienia u skazanego choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, sąd jest zobligowany do udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności do czasu jej ustania. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan, w którym umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub zdrowiu.

Natomiast sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary, gdy przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Ważne względy rodzinne to okoliczności uzasadniające uznanie za ciężką sytuację życiową najbliższej rodziny skazanego, a zarazem nadające się do poprawienia wyłącznie przez obecność skazanego i jego osobiste starania.

Sytuacja osobista i rodzinna każdego skazanego wymaga indywidualnej oceny w zakresie zasadności złożenia wniosku, ze względu na otwarty katalog przesłanek do udzielenia przerwy.

Przerwa w karze może być udzielona kilkakrotnie na okres jednego roku.

W przypadku kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może zarządzić przerwę w karze na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Złożenie wniosku o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności podlega opłacie w wysokości 60 złotych.

Adwokat Karny Poznań

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy karnej jest uzgadniana indywidualnie z klientem i zależy od ilości czynności, charakteru sprawy oraz jej skomplikowania. Warto skontaktować się z kancelarią celem skonsultowania sprawy oraz dokonania wyceny usługi.

Adwokat Poznań Sprawy Karne